SZMK SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgyörgyi István Általános Iskola

Szülői Munkaközösségének

Szervezeti-és Működési Szabályzata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diósjenő, 2014. szeptember 23.

 

 

 

 

 

 

 

I. rész: Általános rendelkezések 

 

A köznevelésről szóló 2011. évi XCX törvény 39. § (1) bekezdése szerint szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. A szülői szervezet működésének részletes szabályait külön jogszabály állapítja meg.

A Szülői Munkaközösség adatai:

A szervezet neve: Szentgyörgyi István Általános Iskola Szülői Munkaközössége

Címe: 2643 Diósjenő Kossuth út 21.

Képviselője: az SZMK elnöke

 

 

II. rész: Az intézményi szintű szülői szervezet alapvető céljai

 

1) Az intézménybe járó tanulók szüleinek képviselete a szülői kötelességek és jogok gyakorlásának érdekében. Az iskola és az otthon közötti aktív együttműködés elősegítése.

2) A iskolával való együttműködés biztosítása, részvétel az intézmény munkájában a szülői szervezet választott képviselői által.

3) Az intézményi szintű egyetértési, véleményezési és javaslattételi jog gyakorlása.

4) Az oktatás feltételeinek és minőségének javítása az intézménybe járó gyerekek érdekében. A felmerülő problémák közös megoldása.

 

 III. rész: Az intézményi szülői szervezet alapvető feladatai

 

1) A szülők tájékoztatása, véleményük kikérése és érdekeik képviselete a gyermekük oktatásával, az oktatás körülményeivel kapcsolatos kérdésekben.

2) Az intézményi szülői szervezetbe delegált tagok segítése véleményük kialakításában és beszámoltatásuk az intézményi szülői szervezet döntéseiről osztályszinten.

3) Az oktató-nevelő munkát együttműködésükkel segítő szülők összefogása. A szülők-szülők, a szülők-intézmény, a szülők-szülői szervezet közötti kapcsolat kialakítása, megszervezése és működtetése, támogatások felkutatása.

4) Az intézményben folyó oktatási és nevelési munkával kapcsolatos állásfoglalás, észrevétel kialakítása, a pedagógiai munka támogatása, az oktatási feltételek javítása.

5) Kapcsolatfelvétel és együttműködés az intézményen kívüli, az oktatás és nevelés színvonalát megőrizni és javítani kívánó helyi és országos szülői és egyéb szervezetekkel, egyesületekkel.

 

 

IV. rész: Az intézményi szülői szervezet szervezeti felépítése

 

A szülői szervezet a diósjenői Szentgyörgyi István Általános Iskolában (a továbbiakban: Iskola) tanuló gyermekek szülői közül, osztályonként azonos számban (2 fő), a jelenlevő szülők nyílt jelölésével és szavazatának egyszerű többségével választott iskolai közösség. Célja az oktató-nevelő munka elősegítése, az iskola oktatási programjának támogatása, az iskola és a szülők közötti kapcsolattartásban, a szülők tájékoztatásában a közreműködés, a szülői érdekekképviselete.
A szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, a gyermekek, tanulók csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.
A szülői szervezet közfunkciót betöltő szervek által nyilvántartásba nem vett olyan szervezet, amely a törvény által meghatározott jogokat a szülők és az iskola által kifejezett bizalom alapján, a jó szülő gondosságával végzi, mindenkor törekedve az iskola és a szülők megelégedésének kiváltására. Az Iskola igazgatója az együttműködés kereteire, konkrétumaira javaslatot tesz, amivel érdemben kell foglalkozni.
A szülői szervezet formális eljárásnak alávetett, tevékenységét alapvetően ülésein végzi. A tagok jogaikat az üléseken leadott szavazataik útján gyakorolhatják. Az ülésekről való távollét nem alapoz meg semmilyen további (tájékoztatási, megismétlési,stb.)jogosultságot.
A szülői szervezet főként a munkaterve szerint látja el feladatait. A munkatervet a vezetőség készíti legfeljebb egy tanévnyi időre. A munkaterv tartalmára, bármely szülő, vagy tantestületi tag, bármikor javaslatot tehet.

 

V. rész: Az intézményi szülői szervezet működési szabályai

 

1) Az osztály szintű szülői közösségek működése

a) Az osztály szintű szülői közösség értekezleteit a szülői értekezlettel egy időben tartja.

b) Rendkívüli szülői értekezletet kell összehívni a szülők harmadának kérésére. A rendkívüli szülői értekezlet összehívásáról a kezdeményezők gondoskodnak, amelyre a kapcsolódó ügy függvényében meghívhatják az intézményi szülői szervezet választott képviselőit.

c) A szülői szervezet értekezlete határozatképes, ha az osztályban tanuló gyerekek szüleinek több mint fele (50 % + 1 fő ) jelen van.

2) Az intézmény szintű szülői szervezet működési szabályai

a) Az intézményi szülői szervezet az üléseit az osztályszintű szülői értekezleteket követően tartja.

b) Az SZMK ülés összehívásáról az elnök gondoskodik és ő vezeti le. Összehívását az iskola igazgatója vagy az osztályfőnöki munkaközösség vezetője is kezdeményezheti.

c) Intézményi szülői szervezeti ülést kell összehívni, ha a szervezet legalább két tagja ezt kezdeményezi. A rendkívüli ülést a kezdeményezéstől számítva 7 napon belül, vagy a kérdés sürgőssége szerint kell összehívni. Alapesetben az intézményi szülői szervezet egy tanévben legalább egy ülést tart.

d) Az intézményi szülői szervezeti ülésére az egyes napirendi pontokról előterjesztést kell készíteni, amelyet a tagoknak az ülés előtt legalább három nappal meg kell kapniuk. Az írásos előterjesztést az intézmény vezetője és az intézményi szervezet képviselője közösen állítja össze a tagok előzetes megkérdezésével.

e) A szülői szervezet határozatképes, ha a tagoknak legalább fele plusz 1 fő jelen van. A szülői szervezet a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.

f) Az ülésekről emlékeztető készül. A szülői szervezet az emlékeztetőket és határozatait köteles nyilvánosságra hozni. Az iktatást a két választott képviselő közösen kezeli, akik azt a megbízásuk megszűnése után kötelesek átadni az  utódaiknak. A szülői szervezet a nyilvánosságot és a hozzáférhetőséget az iskola honlapján való megjelenéssel teljesíti.

g) A szülői szervezet vezetősége köteles rendszeresen tájékoztatni a szülőket a munkájukról a szülői értekezleteken.

h) A szülői szervezetet a 3 tagú választmány képviseli.A választmányt az elnök vezeti,tagjaira javaslatot tesz. Az iskolai szülői munkaközösség elnökét a választmány választja négy évre. A választmány elnökére javaslatot tehet a szülői munkaközösség bármely tagja. A megválasztott személyek visszahívhatók, ha a választmány bármely tagja ezt kezdeményezi és az SZMK összehívott ülésén 50%+1 fő szavazati aránnyal ezt a többség elfogadja.

 

 

VI. rész: Pénzkezelési szabályzat

A szülői szervezet jótékonysági rendezvények szervezésére jogosult, továbbá magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek vagyoni és nem vagyoni felajánlásait céljai megvalósítása érdekében elfogadja. A szülői szervezet elnöke, mint utalványozó önállóan jogosult a vagyon felhasználásáról rendelkezni. A szülői szervezet vagyonát bankszámlán helyezi el. A szülői szervezet bankszámláján pénzmozgás csak az utalványozó és a kifizető együttes aláírásával lehetséges. Aláírásra jogosult: Szabóné Revák  Mária az SzMK elnök és Balázsy Judit.

A pénz a tanulók számára szervezett programok lebonyolítására (Pl.: bál, Mikulás, színház- és múzeum látogatás….), valamint eszközbeszerzésre fordítható. A szülői szervezet elnöke a szervezet vagyonának előző tanévben történő felhasználásáról a következő tanév első alkalmával megtartott ülésén köteles a tagokat tájékoztatni.

 

VII. rész: Záró rendelkezések

 

Jelen szabályzat a szülői szervezet tagjaival való megismertetését és az elfogadásával való egyetértését követően lép hatályba, és visszavonásáig, illetve módosításáig érvényes.

 

 

Hatálybalépés: 2014.szeptember 25.

 

 

                                                                        Szabóné Revák Mária

                                                                               SzMK Elnök

 

szerda, december 12, 2018

 

 

 

 

Oldalainkat 3 vendég és 0 tag böngészi