SZMSZ IV.

 

 

SZENTGYÖRGYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Diósjenő

 

 

 

1.  SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IV.

 

 

                                                      

 

2013.

 

 

 

 

 

 

 

Községi és Iskolai Könyvtár Diósjenő

Szervezeti és Működési

Szabályzata

 

 

 

2013.

 

 

 

1. A könyvtár alapadatai

 

1.1.            A könyvtár elnevezése: Községi és Iskolai Könyvtár Diósjenő

1.2.            A könyvtár székhelye és címe: 2643. Diósjenő, Kossuth Lajos u. 21.

1.3.            (Önálló telefonos és internetes hozzáférés kialakítása folyamatban.)

Jelenleg a Szentgyörgyi István Általános Iskola telefonján érhető el:

35-364-228                                                

*

2. A könyvtár szervezeti felépítése

2.1.       A Könyvtár az 1959-ben létesített Községi Könyvtár jogutódja. A könyvtárhoz 1979-ben átadták a VILLTESZ KSZ. megszűntetett könyvtárának állományát. 1983-86 közötti időszakban történt meg a Községi Könyvtár és az Általános Iskola Könyvtárának integrációja.

            1988-ban az iskola új épületének felavatásakor a Községi Tanács a teljes könyvállományt az iskola épületében helyezte el. 2007-11 között az állomány megosztásra került a gyermek és felnőtt részlegek között. 2008-tól a felnőtt részleg csatlakozott a Mozgókönyvtári ellátó rendszerhez. 2011-től ismét közös helyen, közös vezetéssel működik a könyvtár. A nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény rendelkezései alapján Diósjenő Község Önkormányzata úgy biztosítja kötelező feladataként a települési könyvtári ellátást, hogy a Balassi Bálint Megyei Könyvtár szolgáltatásait veszi igénybe. A 2012-ben kialakított Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér olvasó sarkát is a Könyvtár működteti.

2.2.       A könyvtár fenntartója: A Diósjenő Községi Önkormányzat a könyvtár fenntartója. Saját költségvetésében gondoskodik a fenntartásról és az állománygyarapításról (közvetlen könyvbeszerzéssel illetve a megyei ellátó szervezet részére átadott anyagi eszközökkel). Az iskolai részleg állománybeszerzése (pedagógiai szakirodalom, tanári kézikönyvek, segédkönyvek stb.) az iskola költségvetéséből fedezendő. Az IKSZT olvasósarkában hozzáférhető folyóiratok előfizetését a címbirtokos civil szervezet az  Alapítvány a Tehetséges Ifjúságért állja. A könyvtár vezetőjét az általános iskola igazgatója bízza meg. Szakmai és módszertani segítséget a Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet és a Balassi Bálint Megyei Könyvtár biztosítják.

*

3. A könyvtár szolgáltatásai

3.1.     A könyvtár központi szerepet tölt be az olvasóvá nevelésben és a könyvtár-pedagógiai tevékenységben, sajátos eszközeivel megalapozza a tanulók könyvtárhasználatát, kialakítja ez irányú készségeiket, segít kialakítani olvasási szokásaikat.

3.2.     Biztosítja a szakirodalmat az iskola pedagógiai munkájához, a tanárok továbbképzéséhez, önképzéséhez.

3.3.     Biztosítja a dokumentumok kölcsönzését a tanulók, a pedagógusok, a község lakossága részére, a tanítók, tanárok tankönyvekkel, kézikönyvekkel, a rászoruló tanulók tankönyvekkel való ellátását.

3.4.     A könyvtár biztosítja a modern információs eszközökhöz való hozzáférést. Segít az internet értelmes felhasználásában.

3.5.     A könyvtár szolgáltatásai nyilvánosak, korlátozás-mentesek.

3.6.     A könyvtári beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele ingyenes!

3.7.     A könyvtár biztosítja a tankönyvek, tartós tankönyvek, különböző, a tanulmányi munkát elősegítő segédeszközök (pl.: térképek, példatárak, feladatgyűjtemények, tesztkönyvek stb.) iskolai szintű beszerzését, tanulóknak való kikölcsönzését. A visszagyűjtött tankönyvek megőrzését, állapotának ellenőrzését, ismételt kiosztását is a könyvtáros-tankönyvfelelős végzi.

3.8.     Könyvtári órák, egyéb foglalkozások tartása. Könyvtárhasználati tájékoztatók legalább negyedévenként az IKSZT keretében.

3.9.     Más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása az országos könyvtári hálózat segítségével.

*

4. A könyvtári állomány elhelyezése

4.1.        A könyvtár állománya a Szentgyörgyi István Általános Iskola épületében található helyiségekben kerül elhelyezésre. Külön iskolai és felnőtt részleg van. Ezekben a könyvek szabadpolcos módon vannak elhelyezve. Mindkét részlegben lehetőség van kézikönyvek olvasására is. A könyvtári helységek alkalmasak csoportos foglalkozások, könyvtári órák megtartására. Külön választottuk az ismeretterjesztő műveket, a szépirodalmat, a kézikönyvtárat, idegen nyelvű könyveket. Az állományfeltárás során a dokumentumokat szaktárgyakként szétválasztottuk. A szépirodalom szerzők szerint csoportosítva, a kötelező és ajánlott olvasmányok szigorú betűrendbe rendezve találhatók.

4.2.        A gyermek könyvtárban tematikus kiemelésekkel segítjük a könyvek kiválasztását. Ezeken a polcokon a betűrend nem tarható meg, a használók nem is igénylik annak meglétét.

4.3.        Az iskola tantermeiben, tanári szobájában, titkárságán letéti állományok kerültek elhelyezésre: ezek alapvető kézikönyvek, szótárak, szabályzatok. ezeknek a könyveknek a megőrzéséért a termekben tanító nevelők a felelősek, elsődlegesen az ott lévő osztályok osztályfőnökei.

4.4.        Az IKSZT olvasósarkában lehetőség van folyóirat és újság olvasásra. Illetve itt is megtalálhatóak az alapvető kézikönyvek.

4.5.        A kölcsönzés nyilvántartása tasakos rendszerben működik. A tantermi letétek és a tanári kézi- és segédkönyvek nyilvántartása füzetes jellegű.

4.6.        A könyvtáros felelős a könyvtár állományának megőrzéséért, rendeltetés szerint hasznosításáért. Ezért könyvtáros-váltáskor, illetve a fenntartó által elrendelt időközönként részleges vagy teljes állományellenőrzést kell végrehajtani. Mivel erre a rendszerváltás óta nem került sor elő kell készíteni egy később már számon kérhető alapleltár elkészítését. A könyvtári leltározásra a kulturális és pénzügyminiszter együttes irányelve (a 3/1975. (VIII.17.) KM-PM sz. együttes rendelet) által megállapított – a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból törlésről kiadott – szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. E rendelet II. fejezetének 4. §. alapján a 10-25 000 kötetet tartalmazó könyvtárakban három évenként kell időszaki leltározást végrehajtani. A leltározási bizottságban legalább 2 személynek kell részt vennie.

*

5. A könyvtárhasználat szabályai

5.1.        Beiratkozás: A könyvtár szolgáltatásai ingyenesen, de csak regisztráció után vehetők igénybe. A beiratkozás az erre rendszeresített olvasó tasak segítségével történik. A könyvtárhasználati szabályok tudomásul vételét az olvasók, illetve kiskorúak estében a szüleik is (mint kezesek) aláírásukkal tanúsítják. A beiratkozott használók olvasójegyet kapnak, melyet kötelesek minden kölcsönzéskor s könyvtáros rendelkezésére bocsátani. A személyes adatokban beálló változások bejelentése a könyvtárhasználók kötelessége.

5.2.        A kölcsönzési határidő 3 hét. Kivételt képeznek az egész tanévre szóló tankönyvek, valamint a kötelező és ajánlott olvasmányok hosszú idejű kölcsönzési lehetőségei. Az általános iskola tanulói a tanév vége előtt kötelesek a kölcsönzött könyveket visszahozni. A nyári szünet időtartamára kizárólag a következő tanév kötelező olvasmánya kölcsönözhető ki.

5.3.        A kézikönyvek, hangzóanyagok, videokazetták helyben használhatók, illetve tanórákra kölcsönözhetők. A Balassi Bálint Megyei könyvtár állományába tartozó hangoskönyvek és DVD-ék 1000 Ft letéti díj ellenében kölcsönözhetők 3 munkanapnyi időtartamra.

5.4.        Az elvesztett, szándékosan megrongált dokumentumok árát meg kell téríteni, vagy a vétkes köteles az adott könyv pótlásáról gondoskodni.

5.5.        Azok az olvasók számára, akik a felszólítás ellenére nem hozzák vissza a kölcsönzött könyveket, a további kölcsönzés megtagadható. Kivéve tankönyvek és kötelező olvasmányok kölcsönzése.

5.6.        A könyvtár rendjére, tisztaságára és csendjére minden használónak ügyelnie kell. A házirendet súlyosan megsértők kizárhatók a használatból.

5.7.        A könyvtárban tilos a dohányzás!

*

6. Az gyűjteményszervezés szabályai

 

6.1.        A Községi és Iskolai Könyvtár személyi és tárgyi eszközeinek koordinált és hatékony felhasználásával biztosítja Diósjenő község lakosságának az iskolai neveléshez, a művelődéshez, a kulturált szórakozáshoz kapcsolódó jogainak érvényesítéséhez szükséges feltételeket. Mint nyilvános közművelődési könyvtár, feladata a helyi lakosság általános művelődési igényének kielégítése, a szakmai önképzés és a szabadidő hasznos eltöltésének segítése. Ennek megfelelően gyűjtőköre általános jellegű, minden ismeretágra kiterjed. Kettős funkciójából eredően kiemelten gyűjti az általános iskolai oktató-nevelő munka hatékonyságához hozzájáruló szakirodalmat.

6.2.        A község és az iskolai etnikai összetételéhez igazodóan a könyvtár állományában teret kell adni a roma (különösen a kárpáti cigány – romungró) vonatkozású könyveknek. Szociográfiai, néprajzi műveken túl a roma szerzők gyermek és ifjúsági irodalmát is gyűjteni kell. Valamint a speciális roma felzárkóztató programok szakkönyveit.

6.3.        Az idegen nyelv tanításának segítése érdekében az angol és német nyelvű könyvek (egyszerű gyermek könyvek, nyelvtanulási célú rövidítések) megléte is szükséges. Szótárakból lehetőség szerint minél több nyelvű legyen elérhető! Az idegen nyelvű könyveket lehetőség szerint adományból, ajándékozásból kell beszerezni.

6.4.        Beszerzési példányszám: Az egyes művek, dokumentumok, információhordozók beszerzési példányszámának meghatározásakor figyelembe kell venni az ellátandó olvasók (iskolai könyvtári funkció esetén a tanulók, nevelők) számát, a várható kihasználtság szintjét, a dokumentum esetleges – tartalmilag hosszú távú aktualitását, valamint a költségvetés szabta határokat.

6.5.        A gyűjtés módja: A könyvtári állomány gyarapodhat vétel, ajándék, csere formájában is. Az ajándékozás révén könyvtári állományba kerülő dokumentumok esetén a korosztályoknak megfelelő elkülönített elhelyezést biztosítani kell!

6.6.            Az állomány apasztása rendszeres jelleggel történik. Az apasztás oka lehet; a tartalmilag elavult dokumentumok leselejtezése, természetes elhasználódás, megsemmisülés (vis major esemény miatt), olvasónál maradt (behajthatatlan követelés illetve megtérített dokumentum), állomány ellenőrzéskor jelentkező hiány.

6.7.         A fölösleges dokumentumok kivonásakor, ha arra elavulás miatt kerül sor, egy-egy példányt megőrzünk. Az iskolánkban már nem használatos, de még jó állapotban lévő tankönyveket szervezett módon (csángó tankönyvsegély, felvidéki iskolák tankönyvellátása) a határon túli magyar iskolák számára juttatjuk el.

6.8.         Az elhasználódott, rongált dokumentumokat, a forgalomból kivont munkatankönyveket, munkafüzeteket, a tankönyvsegély számára alkalmatlan könyveket az iskolai papírgyűjtés részére átadjuk.

*

7. Az iskolai részleg gyűjtőköri szabályzata

7.1.         A könyvtár iskolai részlegének állományalakítását – a folyamatos, tervszerű és arányos állománygyarapítást – a nevelőtestület véleményének figyelembe vételével, az igazgató jóváhagyásával, a művelődési és közoktatási miniszter 16/1998. (IV.8.) MKM rendelete (a nevelési-oktatási intézményekről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet módosításáról) könyvtárakra vonatkozó fejezetei figyelembe vételével végzi.

7.2.          Az állományalakítás alapelvei: Elsősorban jól használható kézikönyvtári állományra van szükség, a tanulók kutatómunkájának segítéséhez. Az idegen nyelvek oktatásához is igazodnunk kell gyűjteményünkkel (nyelvkönyvek, szótárak, hangzóanyagok ) a tanulók különböző szociokulturális hátteréből adódóan, a törvényi előírásoknak, pénzügyi lehetőségeknek megfelelően szükség van a tankönyvek, segédletek egész tanévi kölcsönzésére, a kötelező és ajánlott irodalom megfelelő példányszámban történő beszerzésére.

7.3.          A gyűjtés szintje és mélysége: A könyvtár erős válogatással gyarapítja állományát a költségvetés adta lehetőségeknek megfelelően, azt teljes mértékben kihasználva. Az állomány gyarapításánál figyelembe veszi a könyvtárat érintő tantervi változásokat, és az olvasók igényeit. Az állományalakítás során – a kettős funkción belül az iskolai könyvtári jellegéből adódóan – arra kell törekedni, hogy a tananyaghoz kapcsolódó irodalom – megfelelő válogatással – tartalmilag teljes és arányos legyen. Az egyes tantárgyak oktatásában megjelenő tudományterületek enciklopédikus (összefoglaló-szintetizáló) szintű gyűjtése elsőbbséget élvez. Az iskola történetével, életével, tevékenységeivel kapcsolatos dokumentumok gyűjtése is kiemelt fontosságú. Az iskolában tanított nyelvek (angol, német) oktatásához felhasználható idegen nyelvű segédletek gyűjtési szintje korlátozott.

*

 

8. A közkönyvtári részleg gyűjtőköri szabályzata

 

8.1.         A felnőtt részlegben teljes állomány átalakítást kell végezni. A tervezett állomány ellenőrzés során tartalmi, esztétikai szempontból felül kell vizsgálni a teljes állományt. Bármely okból kerül sor az állományapasztásra a könyvtáros csak javaslatot tehet a törlésre, kivételt jelent az időleges megőrzésű dokumentumok (brosúrák, alkalmi kiadványok) kivonása. A kivezetésre vonatkozó engedélyt a fenntartó képviselője – elsődlegesen az önkormányzat jegyzője – , a szakmai felügyelet munkatársa, iskolai dokumentumok esetében az iskola igazgatója adhatja meg. A fizikailag sérült példányok hulladékhasznosításra használandók fel.

8.2.         A leltárból való kivonásról tételes jegyzőkönyvet kell készíteni. A kivont dokumentumokat fizikailag is el kell távolítani a könyvtárból.

8.3.         A felnőtteknek szóló kiadványok frissítésére elsődlegesen a megyei ellátó hálózattól igényelt kiadványokat kell felhasználni. Ezek ugyanúgy kölcsönözhetőek, mint a könyvtár saját tulajdonú dokumentumai. A beszerzési keret terhére lehetőleg az ifjúsági- és gyermekrészleg fejlesztendő!

8.4.         A helytörténeti művek teljes köre gyűjtendő. Ugyancsak törekedni kell a helyi szerzők műveinek beszerzésére.

8.5.         Az Önkormányzat, helyi intézmények nyilvános iratait is hozzáférhetővé kell tenni!

*

A könyvtár fő gyűjtőköre az állományrészek szerint

Kézikönyvtári állomány:

-        Általános és szaklexikonok (alapszintűek, középszintűek válogatással, 1 pld.)

-        Általános és szakenciklopédiák (alapszintűek, középszintűek válogatással, 1 pld.)

-        Szótárak (különös tekintettel az iskolában tanított idegen nyelvek szótáraira, 1 pld.)

-        Fogalomgyűjtemények

-        Kézikönyvek, összefoglalók (alapszintűek, középszintűek válogatással)

-        Adattárak (kronológiák, statisztikai évkönyvek válogatással)

-        Atlaszok, térképek (válogatással)

-        Nem nyomtatott ismerethordozók (CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok, videokazetták, anyagi helyzettől függően erős válogatással. Elsősorban helyi használatra.)

Ismeretközlő irodalom:

-        A tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet kisközép- és nagyméretű alapszintű elméleti és történeti összefoglalói (válogatással)

-        Diósjenő településre vonatkozó helyismereti, helytörténeti kiadványok (teljességre törekedve)

-        Az adott tájegységre (elsősorban a Börzsönyre, Nógrád megyére) vonatkozó kiadványok (válogatással)

-        A tantervi követelményrendszernek megfeleltetett alap- és középszintű irodalom, valamennyi tárgyból (válogatással)

-        A lakosság várható igényeihez igazodó ismeretterjesztő művek (barkács, hobby, szakácskönyv, kertészkedés, szabás-varrás, stb.) (anyagi helyzettől függően erős válogatással)

Szépirodalom:

-        A magyar irodalom klasszikusai (válogatással 1-2 pld)

-        A világirodalom klasszikusai (válogatással 1-2 pld)

-        Kortárs magyar szerzők művei (válogatással 1-2 pld)

-        Kortárs külföldi szerzők művei (erős válogatással 1-2 pld)

-        Szórakoztató irodalom (erős válogatással)

-        Lírai, drámai, prózai antológiák (válogatással)

-        Tematikus antológiák (válogatással)

-        Gyermek és ifjúsági regények, elbeszélések (válogatással)

-        Általános- és középiskolai kötelező és ajánlott olvasmányok (válogatással 10 pld)

-         

-        Könyvtári szakirodalom:

 

-        A könyvtáros munkáját és a dokumentumok feldolgozását segítő szakirodalom (raktározási táblázat, szabványok, ETO táblázat)

-        Könyvtári jogszabályok, irányelvek, szabályzatok, stb. kiadványok (válogatással)

Pedagógiai szakirodalom:

A pedagógusok szakmai továbbképzését és az órákra való felkészülését elősegítő pedagógiai szakirodalom és határtudományainak gyűjteménye a lehetőségekhez mérten válogatva gyarapítandó.

-        A nevelés és oktatás általános elméletével foglalkozó kézikönyv jellegű művek

-        Közneveléssel kapcsolatos kiadványok

-        A nevelés és oktatás általános elméletével foglalkozó művek

-        A családi életre neveléssel és a személyiségformálással, valamint a helyes magatartással (ill. magatartászavarokkal) foglalkozó alapvető irodalom

-        A helyi tanterv megvalósításához szükséges tankönyvek, dokumentumok

-        Az általános lélektan, a fejlődéslélektan, a gyermek- és ifjúkor lélektana és a személyiség-lélektan alapművei

-        A neveléslélektan kérdéseivel foglalkozó művek

-        Gyermek és ifjúságvédelemmel foglalkozó dokumentumok

-        Alternatív tankönyvek, használatból már kivont, régi tankönyvek

-        Pedagógiai módszertani szakirodalom

 

Hivatali segédkönyvtár:

-        Az iskola irányításával, igazgatásával, ügyvitelével, munkaüggyel kapcsolatos kézikönyvek, jogi és szabálygyűjtemények, folyóiratok válogatott beszerzéssel

A mellék gyűjtőkörbe tartozó dokumentumok:

-        Tanítási órákhoz felhasználható információhordozók

-        Feladatgyűjtemények, példatárak, tesztek

-        Egyéni művelődést szolgáló igényes szépirodalom

-        Kéziratok (különös tekintettel a településre vonatkozókat, helyi szerzők művei, alkalmi publikációi, szakdolgozatai)

-        Egy-egy tudományágat felsőfokon tárgyaló szakirodalom. Egyetemi, főiskolai jegyzetek, tankönyvek (ezek csak ajándékozás révén szerezhetők be)

*

A könyvtár gyűjtőköre dokumentumtípusok szerint

Írásos nyomtatott dokumentumok:

-        Könyvek és könyvjellegű kiadványok

-        Időszaki kiadványok

-        Egyéb írásos dokumentumok (térképek, atlaszok, kisnyomtatványok)

Audiovizuális ismerethordozók:

-        Videokazetták, hangkazetták, diafilmek (helyi használatra)

Számítógéppel olvasható ismerethordozók, programok:

-        CD-ROM-ok, DVD-k (helyi használatra)

 

*

9. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok

 

9.1.          Könyvtárunk közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában. Ennek végrehajtására az iskolai könyvtáros tankönyvfelelős tanár – részben munkaköri feladatként, részben megbízásos formában – a következő feladatokat látja el:

·               előkészíti az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos iskolai feladatok végrehajtását, előkészítő felmérést végez, és lebonyolítja azt

·               közreműködik a tankönyvrendelés előkészítésében,

·               megbízást kap a tankönyvek értékesítésének megszervezésére és lebonyolítására,

·               folyamatosan figyelemmel követi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számának változását,

·               követi az ingyenes tankönyvellátásban részesülő diákoknak kiadott kötetek számának alakulását,

·               követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét,

·               az éves tankönyvrendeléskor beszerzi az elhasználódott kötetek pótlását célzó vagy újonnan kiadott tankönyveket,

·               a tanév közben lehetőséget biztosít a tanulók számára a tanév közben jelentkező, tankönyv-elhasználódásból, tankönyv elhagyásából keletkező hiány pótlására.

 

9.2.          Az iskolai könyvtár állományába veszi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tankönyveket, azokat leltári nyilvántartásba veszi, majd kikölcsönzi a tanulóknak.

9.3.          1992-2012 közötti időszakban Diósjenőn minden tanuló valamennyi tankönyvét (beleértve a munkatankönyveket, munkafüzeteket, atlaszokat és segédkönyveket is) teljesen ingyenesen kapta. Az állami normatívát a Községi Önkormányzat egészítette ki, így biztosítva a teljes körű ingyenességét.

9.4.          2013/14. tanévtől megváltozik a tankönyvellátás rendje. Sem az új törvényi rendelkezések nem ismertek, sem azok gyakorlati megvalósulásának módjai, ezért a tankönyvellátási feladatok szabályozása a későbbiekben alakítandók ki!

*

10. A könyvtáros főbb tevékenységeinek összefoglalása

 

10.1.      Felelősséggel tartozik a könyvtárban elhelyezett könyvek, a szakmai munkához szükséges technikai eszközök, szemléltető eszközök, segédeszközök rendeltetésszerű használatának biztosításáért, az esetleges problémák azonnali jelzéséért. Kezeli a szakleltárt, az előírt időszakban elvégzi a leltározást. Folyamatosan vezeti a leltárkönyveket, végzi a gyűjtemény feltárását.

10.2.      A nyitva tartási idő szerint biztosítja a könyvtár nyitva tartását, regisztrálja a könyvtárat igénybe vevőket, gondoskodik a nyitva tartás kifüggesztéséről. Biztosítja az igénylők számára a könyvtárközi kölcsönzés megszervezését.

10.3.      Lebonyolítja a könyvtár számára vásárlandó könyvek beszerzését, elvégzi az elszámolást.

10.4.      Statisztikai adatokat szolgáltat a könyvtár működéséről, a könyvbeszerzésekről.

10.5       Kapcsolatot tart és beszámol munkájáról fenntartóinak. A könyvtárral kapcsolatos információkat nyilvánossá teszi (nyomtatott és digitalizált formában)

10.6.      A könyvtárat a kor technikai színvonalának megfelelő szintre igyekszik hozni. Pótlólagos leltározásokkal, katalóguskészítéssel, digitális nyilvántartással. Természetesen ezeket a feladatokat csak akkor tudja ellátni, ha a fenntartók biztosítják a megfelelő technikai feltételeket.

 

KÖNYVTÁROS TANÁR (KÖNYVTÁROS) MUNKAKÖRI LEÍRÁSA

 

A könyvtár az intézmény pedagógiai tevékenységéhez, a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését és használatát biztosító szervezeti egység. Állományba csak a gyűjtőköri szabályzat (SZMSZ melléklete) által meghatározott dokumentum vehető fel. A korszerű könyvtár az új dokumentumok előállításához sokszorosító berendezéssel, az állomány nyilvántartásához számítástechnikai felszereltséggel, a teljes körű informálódáshoz Internet kapcsolattal, és digitalizált információhordozókkal rendelkezik.

A könyvtár működése az egész tanulóközösség érdekeit szolgálja, ezért fejlesztése kiemelt fontosságú az intézményi költségvetésben. Tevékenységével jelentősen hozzájárul:

  • A megalapozott tudás elsajátításához
  • A sokoldalú művelődéshez
  • A fiatalok személyiségének, érzelmi világának fejlődéséhez
  • A kultúrált magatartás kialakulásához
  • A könyvtárat felelős beosztású szakképzett könyvtáros vezeti sokoldalú feladatellátással.


I.              rész

 

A)   MUNKÁLTATÓ neve, címe:

 

JOGGYAKORLÓ: igazgató

 

B)   MUNKAVÁLLALÓ

 

NÉV: …………………………………………….. FIZETÉSI OSZTÁLYA: ………………..

KULCSSZÁM:……………………. FEOR-SZÁMA:………………

 

C)   MUNKAKÖR

BEOSZTÁS: pedagógus

CÉL: Az intézményi könyvtár szakszerű, felelős és pontos működtetése, az iskolában folyó nevelő-oktatómunka segítése, a pedagógiai programnak megfelelő korszerű könyvtári szolgáltatás nyújtása.

 

KÖZVETLEN FELETTES: igazgató

 

D)   MUNKAVÉGZÉS

HELYE: Általános Iskola, 2643 Diósjenő, Kossuth út 21.

SZERVEZETI EGYSÉG: Községi és iskolai könyvtár

HETI MUNKAIDŐ: 40 óra                      KÖTELEZŐ ÓRASZÁM: 22 óra

MUNKAIDŐ BEOSZTÁS:

ISKOLAKÖNYVTÁRI ÓRÁK SZÁMA: ………………….(aktív nyitva tartás)

 

II.            rész

 

KÖVETELMÉNYEK

 

Iskolai végzettség, szakképesítés: Főiskolai (egyetemi) végzettség

Elvárt ismeretek: A közoktatásra, a közművelődésre, a szakterületre vonatkozó jogszabályok, utasítások és belső szabályzati rendszer ismerete.

Szükséges képességek: Rendszerező képesség, technikai érzék, korszerű módszerek alkalmazása, segítőkészség, szoftverhasználat.

Személyi tulajdonságok: Elhivatottság, kapcsolatteremtő képesség, empátia,

 

 

KÖTELESSÉGEK:

 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN:

1.)   Felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja,- majd szakértővel véleményezteti- a könyvtár gyűjtőköri szabályzatát.

2.)    Könyvtárhasználati rendben intézkedik a könyvek, folyóiratok, egyéb információhordozók igénybevételéről, és a kölcsönzésről, melyet a bejárati ajtón helyez el.

3.)    Folyamatosan fejleszti, gondozza és gyarapítja a gyűjteményt, ellátja az állomány feltárását, rendszerezését, selejtezését, védelmét, a muzeális értékű könyveket védett helyen tartja

4.)    Biztosítja a nyitva tartási időt (a megbízási óraszám keretein belül), a dokumentumok kölcsönzését. Beszerzi, és nyilvántartásba veszi- az igények figyelembe vételével- az új dokumentumokat.

5.)    Ellátja a személyes beiratkozás adminisztrációját, mely diákok esetében diákigazolvány, felnőtteknél személyi igazolvány bemutatásával lehetséges.

6.)    Bemutatja és ismerteti az állományi katalogizálást, a könyv- és könyvtárhasználatot, egyénileg is foglalkozik a tanulókkal, az olvasás népszerűsítése és pozitív személyiségfejlesztés érdekében.

7.)    Jól használható kézikönyvtárat állít össze (lexikonok, enciklopédiák, nagy szótárak, kézikönyvek albumok atlaszok, stb,), biztosítja a kézikönyvtár zavartalan helyszíni használatát. Gondoskodik a tanulók testi épségéről, erkölcsi védelmükről, a balesetek megelőzéséről.

8.)    Tanórai és tanórán kívüli könyvtári foglalkozásokat tart, tájékoztatatást ad az egyéni és csoportos érdeklődőknek.

9.)    Biztosítja az informatikai szolgáltatásokat (lehetőségekhez mérten), más könyvtárak szolgáltatásainak elérését, új ismerethordozók előállítását.

10.)  Különböző könyvtári szolgáltatásokat nyújthat: tematikus kiállítást mutathat be, bibliográfiát készíthet

11.)  Megrendeli a folyóiratokat, vezeti a könyvtári statisztikát

12.)  Irányítja a raktári rend fenntartását, az állomány adatbevitellel történő nyilvántartásba vételét, felelős az állomány megóvásáért

13.)  Folyamatosan tájékoztatja a pedagógusokat a beszerzett könyvekről, szakfolyóiratokról, kézikönyvekről

14.)  Követi a pályázati lehetőségeket, és szorgalmazza a pályázatok szakszerű elkészítését.

15.)  Könyvtárhasználati és könyvtárismereti vetélkedőt szervezhet, aktívan részt vesz a magyar nyelv hetének rendezvényén, a hagyományápoló munkában.

16.)  Segíti a pedagógusokat az olvasóvá nevelés folyamatában, együttműködik a könyvtár és szolgáltatásai megszerettetéséért.

17.)  Aktívan részt vesz a szakmai munkaközösség feladatellátásában, a pedagógiai program módosításában, a továbbképzésen szerzett ismereteiről beszámol.

 

 

FELADATKÖRI KAPCSOLATOK

         Kiegyensúlyozott kapcsolatot tart azoknak az intézményeknek, szervezeteknek, és hatóságoknak az alkalmazottjaival, képviselőivel, akiknek együttműködése szükséges feladatai ellátásához.

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR

         Ismerve a megbízatására vonatkozó törvényeket, rendeleteket és igazgatói utasításokat, gyakorolja a jogszabályokban biztosított jogokat.

 

FELELŐSSÉGI KÖR

Felelőssége kiterjed teljes megbízatására és tevékenységére. Felelősségre vonható:

o    A megbízással járó feladatok határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért.

o    A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért.

o    A rendelkezésre bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért.

o    A dokumentációs kötelezettség hiányos elkészítéséért.

 

 

III. rész

 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK:

   Az intézmény tankönyvfelelőseként feladatai:

-       a tankönyvrendelés határidőre történő leadása,

-       tankönyvrendelés elszámolása,

-       a tartós tankönyvek nyilvántartása, gondozása, selejtezése.

 

 

 

 

Diósjenő, 20………………………

 

 

                                                        P.H.                                 

                                         ...............................................                    intézményvezető

 

 

A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem. Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt átvettem.

 

Diósjenő, 20……………………..

 

 

                                                                                                         ...............................................

                                                                                                                         Munkavállaló

 

 

 

 

Diósjenő, 2013. március 14.                                     

 

                                                                   ………………………………..                                   

                                                                      könyvtáros-tankönyvfelelős

 

 

Fenntartók részéről:

 

…………………………….                     ………………………..……….

                  Diósjenő Község                          Szengyörgyi István Általános

        Önkormányzatának jegyzője                        Iskola igazgatója

 

 

………………………………………….

Alapítvány a Tehetséges Ifjúságért

IKSZT címbirtokos szervezet

vezetője

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Záró rendelkezések

 

12.1. Jelen szervezeti és működési szabályzatot (SZMSZ) csak a nevelőtestület módosíthatja a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat véleményének kikérésével.

 

12.2. Az intézmény eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges további rendelkezéseket – mint pl. a belső ellenőrzés szabályzatát, az irat- és pénzkezelés, bizonylatolás rendjét, az intézményi gazdálkodás szabályait – önálló szabályzatok tartalmazzák. E szabályzatok mint igazgatói utasítások jelen SZMSZ változtatása nélkül  módosíthatók.

 

 

Diósjenő, 2013. …………………………..

 

 

 

…………………………………                        igazgató      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyilatkozat

 

A Szentgyörgyi István Általános Iskola Szülői Munkaközösségének képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és működési szabályzat elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. Az SZMK elnöksége az SZMSZ módosítását 2013. március   -ai ülésén megtárgyalta, annak módosítási javaslatával egyetért.

 

Diósjenő, 2013…………………………

 

……….………………………….                                                   

a Szülői Munkaközösség elnöke                                 

 

 

Nyilatkozat

 

 

A Szentgyörgyi István Általános Iskola Diákönkormányzata képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. A Diákönkormányzat az SZMSZ módosítását 2013. március   - ai ülésén megtárgyalta, az SZMSZ módosítási javaslatát elfogadta. A diákönkormányzat a tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendjét szabályozó SZMSZ rendelkezésekhez egyetértését adja.

 

 

Diósjenő, 2013………………….

 

 

 

……………………………………….                                            

a diákönkormányzat vezetője        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szerda, december 12, 2018

 

 

 

 

Oldalainkat 4 vendég és 0 tag böngészi