SZMSZ II.

 

 

SZENTGYÖRGYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Diósjenő

 

 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

II.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartalomjegyzék

 

 

 

6.4. Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje. 29

6.5. Munkaköri leírás-minták. 30

 

 


6.4. Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje

 

Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri leírásukat az igazgató készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A napi munkaidő megváltoztatása a technikai dolgozók esetében az intézményvezető szóbeli vagy írásos utasításával történik.

 

 

 

 

 

 

6.5. Munkaköri leírás-minták

 

Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követő néhány napon belül megkap, átvételét aláírásával igazolja. Munkaszervezési okokból az osztályfőnökök munkaköri leírását külön készítjük el az osztályfőnökök számára azért, hogy pusztán az osztályfőnöki feladatok ellátásának megkezdése vagy a feladat szüneteltetése miatt ne kelljen minden alkalommal módosítanunk a pedagógus munkaköri leírását.

 

6.5.1. Tanító munkaköri leírás mintája

 

TANÍTÓ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA

 

I. rész

A)    MUNKÁLTATÓ

 

Név, cím:

 

Joggyakorló: igazgató

 

B)    MUNKAVÁLLALÓ

 

Név: …………………………………………………… Fizetési osztály: …………………

Kulcsszám: ………………………. FEOR-szám: ……………………….

 

C)    MUNKAKÖR:

 

Beosztás: osztálytanító pedagógus

Cél: a 6-10 éves tanulók életkorának megfelelő fejlesztő foglalkoztatása, tanítása, szocializálása és nevelése a NAT és az iskolai pedagógiai program követelményei szerint. Kiemelt az alapkészségek sokoldalú fejlesztése, a kötelesség- és feladattudat kialakítása, a kulturált szokások elsajátíttatása.

Közvetlen felettes: munkaközösség vezetője

Helyettesítési előírás: helyettesítési rend (kiírás) alapján

 

D)    MUNKAVÉGZÉS:

 

Hely: ………………………………………. Szervezeti egység: alsó tagozat

Heti munkaidő: 40 óra     Kötelező óraszám: 22 óra

Munkaidő beosztása: órarend szerint

 

II. rész

1)      KÖVETELMÉNYEK:

Iskolai végzettség, szakképesítés: főiskolai végzettség és tanítói szakképzettség

Elvárt ismeretek: A közoktatásra és a szakterületre vonatkozó jogszabályok, utasítások és belső szabályzati rendszer ismerete.

Ajánlott  képességek:

         Szervező képesség, érzékenység a tanulói problémákra és terhelésre, objektív ítélőképesség, segítőkészség

Elvárható személyi tulajdonságok:

Elhivatottság, türelem, kiváló kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó képesség, empátia, humorérzék, szeretetteljes kisugárzás, következetesség.

 

2)      KÖTELESSÉGEK:

Feladatkör részletesen:

                          Tanítás differenciált képességfejlesztéssel, ellenőrzés, értékelés:

1)      A pedagógiai program alapján tárgyilagos ismeretekkel növeli a tanulók tudását, sokoldalúan fejleszti egyéni képességeiket, objektíven és indoklással értékeli tanulócsoportját.

2)      A tantárgyfelosztás alapján tanít. Határidőre tanmenetet készít, tanóráira és foglalkozásaira gondosan és széleskörűen felkészül.

3)      Tanórai munkáját a gyerekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően differenciáltan szervezi, gondot fordít az életkori sajátosságokhoz illeszkedő fejlesztő foglalkozásra, az idő optimális kihasználására.

4)      Szemléltető és kísérleti eszközöket állít elő, szerez be, és előkészíti ezeket a bemutató és tanuló kísérleti használatához. Az ismereteket a gyerekek tapasztalataira építve, az érdeklődés felkeltésével (motiválással), az életkoruknak megfelelő kifejezésmóddal, képességek folyamatos fejlesztése mellett kell átadni.

5)      A lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez; egyéni segítségnyújtással biztosítja továbbhaladását. Szükség esetén időben szakértői vizsgálatot kezdeményez.

6)      Színvonalasan végzi a tehetséges tanulók differenciáláson kívüli szakköri foglalkozást, tanulmányi versenyre való felkészítését.

7)      Rendszeresen ellenőrzi, és motiváló hatással értékeli a gyerekek tanulmányi teljesítményeit. Megtartja az írásbeli és szóbeli gyakorlási formák egyensúlyát, az írásbeli feladatokat naponta ellenőrzi, javítja, és a tanulókkal együtt értékeli.

 

Nevelés és felügyelet:

 

8)      Változatos módszerekkel a pedagógiai program értékrendje szerint neveli, pozitívan irányítja a fiatalokat. Szem előtt tartja, hogy személyisége, modora, hangneme, megnyilvánulásai, munkafegyelme példa a tanulók előtt.

9)      Gondoskodik a diákok testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről (nem hagy gyereket felügyelet nélkül), óvja a gyerekek jogait, az emberi méltóságot.

10)  Feladata a gyerekek alapos megismerése tudatos megfigyeléssel, változatos, közös tevékenységekkel, családlátogatásokkal és különböző vizsgálatokkal. Fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai házirend betartására, biztosítja a türelmes, nyugodt légkörű környezetet.

11)  Feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítés örömforrásának felfedeztetése, a spontán érdeklődés fenntartása, fejlesztése.

12)  Biztosítja, hogy a gyerekek a foglalkozások szüneteiben egészséges körülmények között játszhassanak, naponta szervezetten mozoghassanak a szabad levegőn.

13)  Tanórán kívüli igényes programokat szervez: természeti és társadalmi tájékozódást egyaránt szolgáló szabadidős foglalkozásokat. Gyakoroltatja a kulturált emberi viselkedés szabályait.

14)  Tervszerűen végzi a tanulók szóbeli és írásbeli kommunikatív képességeinek, személyiségének fejlesztését: az együttműködési készség, önállóság, öntevékenység kialakítását.

15)  Az iskolai ünnepélyek méltó megtartásához osztályát felkészíti, végrehajtja a rá osztott feladatokat, ügyeletesi teendőket.

16)  Gondoskodik a szociális segítségre szoruló, hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekekről, (segélyezés, étkezési és tanszerellátás); szükség esetén hatósági intézkedést kezd a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel egyetemben, gyámügyi előadóval együtt.

17)  A szülői értekezleten, a közös és egyéni fogadóórákon, tájékoztatja a szülőket az iskola pedagógiai programjáról, házirendjéről, értékelési rendszeréről, a gyerekeket érintő kérdésről (kihagyva az intézmény belső ügyeit) családlátogatást tart.

18)  Szervezőmunkával segíti a szülői közösség megalakítását, működését. Az alkalmas és vállalkozó szülőket bevonja a kulturális és szabadidős foglalkozások, kirándulások, táborozások lebonyolításába.

 

Tanügyi feladatok:

 

19)  Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a szabályzatok előírásait, szakszerűen végrehajtja az igazgató és a vezető helyettesek utasításait. Naponta 15 perccel az 1. tanítási órája előtt köteles munkahelyén megjelenni, akadályoztatása esetén az SZMSZ szerint eljárni, a tanmenet átadásával hozzájárul a helyettesítés szakszerűségéhez.

20)  A nevelőtestület tagjaként részt vesz a nevelőtestületi értekezletek határozat hozatalában, az intézményi rendezvényeken.

21)  Folyamatosan képezi magát a továbbképzéseken, szélesíti módszertani jártasságát, gyakorlatát. Nyílt napokon aktívan részt vállal a feladatokból, bemutató órát tarthat.

22)  Ellátja az adminisztrációt: vezeti az osztálynaplót, a tanulók minősítő, érdemjegyeket tartalmazó tájékoztató-ellenőrző könyvét, törzslapját, statisztikai adatokat szolgáltat.

23)  Aktívan részt vesz a szakmai munkaközösség feladatellátásában, a pedagógiai program módosításában, a továbbképzésen szerzett ismereteiről beszámol. Kollégái közreműködésével rendben tartja a rábízott szertárat, a tárgyakat és eszközöket.

24)  Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a munkafeladatokat, amelyekkel az igazgató és a vezetőhelyettes megbízza.

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR:

 

Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak biztosított jogokat, hatásköre az általa vezetett gyermekcsoportra terjed ki.

 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:

 

Kapcsolatot tart az óvodákkal, a szülőkkel, a tag- és társintézmények valamint saját munkatársaival, a továbbképző intézményekkel.

 

3.) FELELŐSSÉGI KÖR

 

 • Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért, kijelölt tanulócsoportjában a pedagógiai program követelményeinek megvalósulásáért, a gyerekek érdekelsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért.
 • Felelős, hogy a tanulók - ha különböző ütemben is - megszerezzék a NAT követelményeiben meghatározott alapkészségeket; a képességeinek megfelelő ismereteket. A tanító felelős a rábízott gyerekek tanulmányi és erkölcsi fejlődéséért.
 • Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére.

Felelősségre vonható:

 • Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért,
 • A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
 • A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyerekek jogainak megsértéséért,
 • A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért.
 • A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért.

 

 

 

 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

Diósjenő, 20

 

                                                        P.H.                                 ...............................................         

                                                                                                          intézményvezető

 

 

 

A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem. Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt átvettem.

 

Diósjenő, 20

 

 

 

                                                                                                ……………………………..

                                                                                                         munkavállaló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.2. Szaktanár munkaköri leírás-mintája

 

SZAKTANÁR MUNKAKÖRI LEÍRÁSA

 

I. rész

 

A)    MUNKÁLTATÓ neve, címe:

               

                Joggyakorló: igazgató

 

B)    MUNKAVÁLLALÓ

 

          NÉV:………………………….………               FIZETÉSI OSZTÁLY:……..          KULCSSZÁM:……………….                           FEOR-SZÁMA: ……………

 

C)    MUNKAKÖR

          BEOSZTÁS:………………………………….  

          Tanított tantárgy: ……………………………..

          Cél: A diákok életkorhoz igazodó módszerekkel való képzése: szakszerű és eredményes tanítása, sokoldalú fejlesztő foglalkoztatása, egyéni és közösségi nevelése a NAT és a pedagógiai program követelményei szerint. Kiemelt az értékrend közvetítése, az egyéni képességfejlesztés, a kötelességtudat és kulturált viselkedés elsajátíttatása.

               

                KÖZVETLEN FELETTES: munkaközösség-vezető

 

II. rész

 

KÖVETELMÉNYEK

 

Iskolai végtettség, szakképesítés: Főiskolai (egyetemi) végzettség, szakos tanári szakképzettség

Elvárt ismeretek: A közoktatásra és a szakterületre vonatkozó jogszabályok, utasítások és a belső szabályzati rendszer ismerete.

Szükséges képességek: Szervező és lényeglátó képesség, érzékenység a tanulói problémákra és terhelésre, objektív ítélőképesség

Elvárt személyi tulajdonságok: A pedagógiai elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó képesség, empátia, humorérzék, egyéni kisugárzás, türelem.

KÖTELESSÉGEK

 

            FELADATKÖR RÉSZLETESEN:

1)      Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi a tantestület egységes elvei alapján, a hatékony módszerek, taneszközök megválasztásával. Mint nevelőtestületi tag köteles részt venni a testületi értekezleteken, megbeszéléseken; véleményével segíti a közös határozatok meghozását.

2)      A pedagógiai program alapján tárgyilagos ismeretekkel növeli a tanulók tudását, sokoldalú és érdekes foglalkozásokkal fejleszti egyéni képességeiket.

3)      Tanév elején a követelmények, és az előző évi mérési eredmények alapján tanmenetet készít, melynek alapján felkészülten, szakszerűen és pontosan megtartja a tanítási és foglalkozási órákat.

4)      Szemléltető eszközöket használ, bemutató és tanuló kísérleti tevékenységgel alapozza a tanulást. Az ismereteket a diákok tapasztalataira építve, az érdeklődés felkészítésével (motiválással), az életkoruknak megfelelő kifejezésmóddal, képességek folyamatos fejlesztése mellett kell átadni!

5)      A felmérő és témazáró dolgozatok időpontját a tanulókkal előre közli és bejegyzi az osztálynaplóba, hogy tanártársaival elkerüljék az osztályközösség túlterhelését (naponta max. 2 írásbeli számonkérés engedélyezett)

6)      Rendszeresen ellenőrzi az írásbeli házi feladatokat, a tanuló teljesítményeit, megtartja az írásbeli, és szóbeli számonkérés egyensúlyát, objektíven és indoklással értékel.

7)      Gondoskodik a diákok testi épségéről, erkölcsi védelmükről, óvja jogaikat, emberi méltóságukat. A pedagógiai értékrendje szerint neveli, fejleszti és irányítja a fiatalokat, tekintettel arra, hogy személyisége, modora, hangneme, megnyilvánulásai munkafegyelme példa a tanulók előtt.

8)      Felelősséggel ellátja a beosztás szerinti óraközi felügyeletet, a vezetők utasítására helyettesít, megbízása alapján ellát különböző díjazott feladatokat (pl. osztályfőnökség, munkaközösség vezetés), és felelősi tevékenységeket (pályaválasztási felelős, pályázati figyelő, stb.)

9)      Az ünnepélyek, versenyek, iskolai rendezvények, szabadidős programok szervezésében és megvalósításában aktív szerepet vállal. Jelen van az intézményi programokon, és beosztás alapján felügyel.

10)  Pontosan elvégzi a pedagógus beosztással összefüggő adminisztrációt. Vezeti az osztálynaplót, beírja az érdemjegyeket (az ellenőrzőbe is) megírja a vizsgák jegyzőkönyveit, törzskönyveket, stb.

11)  A szaktanár kötelessége szaktárgyi és pedagógiai szakértelmének állandó gyarapítása, az új tudományos eredmények megismerése, a szakmódszertani tájékozódás. Aktívan részt vesz a nyílt napokon, bemutató órákat tart (igény esetén).

12)  Tevékenyen rész vesz a szakmai munkaközösség munkájában, részt vállal a pedagógiai program módosításában, a továbbképzési ismereteiről beszámolhat, előadást és bemutató órát tarthat. Kollégái közreműködésével rendben tartja a rábízott szertárat, a tárgyakat és eszközöket rendelkezésre bocsátja.

13)  Tanórája előtt 15 perccel köteles megjelenni a foglalkozás helyén. Akadályoztatásakor az SZMSZ szerint kell eljárnia, biztosítva a szakszerű helyettesítéshez a tanmenetet és a tankönyveket.

14)  A pedagógiai program szerint neveli a diákokat a tanítással egyidejűleg, figyelemmel kíséri a tanulók egyéni fejlődését; fejleszti képességeiket, személyiségüket. Együttműködik az osztályfőnökökkel, a kollégákkal.

15)  Tanóráin a differenciált foglalkozást, az egyéni fejlesztést optimálisan segítő gyakorló feladatokkal szolgálja. A lassúbb tempójú tanulóknak külön felzárkóztatást szervez, figyelembe véve a hátrányos családi helyzetet, a fogyatékosságot. Közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában.

16)  A szaktárgyában kimagasló teljesítményű tanulókat tehetségét kifejleszti (önképzőkör, szakkör, tanulmányi verseny, stb.) Felkészíti és kíséri a diákokat a tanulmányi és kulturális versenyekre, vetélkedőkre, és a sportrendezvényekre, tanulmányi kirándulásokra.

17)  Részt vesz a szülői értekezleteken, a fogadóórákon, hetente egyéni fogadóórát tart (kiírás szerint). A szülőket tájékoztatja a tantárgyi követelményekről, a tanulók előmeneteléről, a diákok fejlődéséről. Együttműködik a szülőkkel, szükség szerint látogatja a támogatásra szoruló tanulókat.

18)  Betartja és betartatja a munkafegyelmet, a jogszabályok és szabályzatok előírásait, végrehajtja az igazgató és vezető helyettesek utasításait.

19)  Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a munkafeladatokat, amelyekkel az igazgató és a vezető helyettes ellátja.

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR:

Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusoknak biztosított jogokat, hatásköre az általa vezetett gyermekcsoportra terjed ki.

 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:

A szülőkkel, a társintézmények munkatársaival.

 

FELELŐSSÉGI KÖR

Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért, tanulócsoportjában a pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, a fiatalok érdekelsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért.

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:

 • Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért,
 • A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
 • A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyerekek jogainak megsértéséért,
 • A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért.
 • A vagyonbiztonság és higiénia veszélyeztetéséért.

 

 

 

III. rész

 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK:

   ............................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................

 

Diósjenő, 20

 

                                                        P.H.                                

                                                                                                ...............................................          

                                                                                                        intézményvezető

 

A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem. Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt átvettem.

 

Diósjenő, 20

 

 

                                                                                                ........................................................

                                                                                                         munkavállaló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.3. Osztályfőnök kiegészítő munkaköri leírás-mintája

 

OSZTÁLYFŐNÖKI FELADATKÖRI LEÍRÁS

 

         Az azonos évfolyamra járó, azonos órarend szerint együtt tanuló diákok egy osztályközösséget alkotnak, melyek élén pedagógus vezetőként az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg, munkáját a NAT, az iskola pedagógiai programja és az éves munkaterv alapján végzi, havonta pótlékban részesül.

         Az osztályfőnök erkölcsi és pedagógiai felelősséget vállal a rábízott tanulók biztonságáért; kulturált viselkedéséért, személyiségük fejlesztéséért. Munkájáról az intézményvezető/helyettese kérésére írásban/szóban beszámol.

 

I . A MEGBÍZÁS CÉLJA:

 

         Irányítja, szervezi a felelősségére bízott tanulóközösség iskolai életét, jelentős nevelő hatást fejt ki, érdemben foglalkozik a rábízott tanulók egyéni gondjaival. Az egységes értékrend megvalósítása érdekében koordinálja a fejlesztő-nevelő munkát, ellenőrzi az osztályban folyó pedagógiai tevékenységet.

 

II. RÉSZLETES FELADATKÖR

 

Nevelés, egyéni fejlesztés:

1.)    Alaposan és sokoldalúan megismeri osztálya tanulóit (személyiségjegyeket, családi-szociális körülményeket, szülői elvárásokat, tanulói ambíciókat). Feltérképezi az osztályközösség szociometriai jellemzőit, az osztályon belüli értékrendet.

2.)    Nevelői munkáját, a tanulók egyéni, differenciált személyiségfejlesztését a pedagógiai program alapján az osztályfőnöki tanmenetben tervezi.

3.)    Felső tagozaton az osztályfőnöki órákra alaposan felkészül, a tanulók érdeklődését, aktivitását figyelembe véve rugalmasan kezeli.

4.)    Alkalmat teremt az osztályközösségben a demokratikus közéleti szereplés gyakorlására, törekszik a munkamegosztásra. Segíti a DÖK (diákönkormányzat) törekvését, képviseletet.

5.)    Kialakítja a reális önértékelés igényét, az életkornak megfelelő szituációkkal önállóságra és öntevékenységre nevel. Felelősök (hetesek, ügyeletesek) megbízásával és számonkérésével biztosítja az osztályterem, a berendezési tárgyak megőrzését, a rendet, a tisztaságot.

6.)    Gondoskodik a szociális segítségnyújtásról. Együttműködik a gyermekvédelmi felelőssel. Segíti a személyre szabott és sikeres pályaválasztást, továbbtanulási lehetőségekről tájékoztat.

7.)    Önismereti gyakorlatokkal készíti fel tanulóit a társadalmi elvárásokra.

8.)    Felkészíti a tanulókat az intézmény hagyományos rendezvényeire, ünnepélyeire; segíti a különféle szabadidős programok, kirándulások, klubfoglalkozások szervezését és megvalósítását.

9.)    Irányítja minden rendezvényen az udvarias és kulturált viselkedést; a fegyelmezett munkát, a rend és tisztaság fenntartását, a környezet védelmét, a harmonikus társas kapcsolatokat.

 

Tanulmányi munka segítése:

10.)           Szempontokat és tanácsokat ad a hatékony tanulási módszerek és a helyes időbeosztás (szellemi és fizikai tevékenység egyensúlya) elsajátításához.

11.)           Szervezi, és havonta értékeli az osztályban a diákokkal együtt (felső tagozat) a tanulmányi előmenetelt, a magatartást és szorgalmat.

12.)           Segíti a folyamatos felzárkóztatást.

13.)           Támogatja a kiugró tehetségek szakköri, önképzőköri képzését az igényelt területen, biztosítja bemutatkozási lehetőségeit.

14.)           Együttműködik az osztályban tanító pedagógusokkal, látogathatja osztálya tanítási óráit, foglalkozásait, az észrevételeket megbeszéli az érintett nevelőkkel.

 

Kapcsolattartás a szülőkkel:

1.      Összehangolja a család és az iskola nevelését, a szülőkkel együttműködve megbízatása első évében a tanulókat otthonukban meglátogatja, majd szükség szerint végez családlátogatásokat.

2.      A munkaterv szerint szülői értekezletet, fogadóórát tart. Megismerteti a pedagógiai programot, a házirendet, nevelési elképzeléseit, gondoskodik a szülői közösség aktivitásáról

3.      Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyerekek magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről, az egyéni fejlesztésről, a dicséretekről és elmarasztalásokról.

 

Tanügyi feladatok:

4.      Képviseli osztálya érdekeit a nevelőtestület előtt, minősíti tanítványai magatartását és szorgalmát.

5.      Aktívan tevékenykedik az osztályfőnöki munkaközösségben, bemutató órát tarthat, felméréseket és elemzéseket végez.

6.      Ellenőrzi az érdemjegyek beírását és a szülői aláírást az ellenőrző könyvben, regisztráltatja és összesíti a tanulók hiányzásait, figyelemmel kíséri az igazolásokat, a mulasztások valós okait.

7.      Vezeti az osztálynapló haladási részét, elvégzi az osztályfőnöki adminisztrációs teendőket, felel az osztálynapló és a törzslapok, más nyilvántartások szabályszerű és naprakész vezetéséért, statisztikai adatokat szolgáltat.

 

III.FELADATKÖRI KAPCSOLATOK:

 

          Kiegyensúlyozott kapcsolatot tart azoknak az intézményeknek, szervezeteknek és hatóságoknak az alkalmazottjaival, képviselőivel, akiknek együttműködése szükséges feladatainak ellátásához.

 

IV. JOGKÖR, HATÁSKÖR:

 

          Ismerve a megbízásokra vonatkozó törvényeket, rendeleteket és igazgatói utasításokat,- gyakorolja a jogszabályban biztosított jogokat. Megilleti a jog, hogy osztályában ő tanítsa szaktárgyait, és az igazgató vagy igazgatóhelyettes tudtával nevelői osztályértekezletet hívjon össze az ott tanító pedagógusok kötelező megjelenésével.

Hatásköre áthúzódik teljes tevékenységi körére. Köteles az igazgató/helyettes figyelmét felhívni az előírásoktól eltérő munkavégzésre, magatartásra és állapotokra.

 

           

 

 

V. FELELŐSSÉGI KÖR:

 

          Felelőssége kiterjed teljes megbízatására és egész pedagógiai tevékenységére. Aktivitásától, példaadásától és igényességétől nagymértékben függ az osztályközösség tanulmányi eredményessége, a tanulók neveltsége.

          Felelősségre vonható:

o   A megbízással járó feladatok határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért.

o   A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért.

o   A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a gyermek és munkatársak jogainak megsértéséért.

o   A rendelkezésre bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért.

o   A nem kielégítő mértékű ellenőrzésekért.

o   A dokumentációs kötelezettség hiányos elkészítéséért.

 

 

 

 

Diósjenő, 20

                                                        P.H.                        

                                                                                        ………............................................

                                                                                                      intézményvezető

 

 

 

 

A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem. Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt átvettem.

 

Diósjenő, 20

                                                                                 …………………………….……………      

                                                                                                          munkavállaló

6.5.4. Napközis nevelő munkaköri leírás mintája

 

Napközis nevelő munkaköri leírása

 

I . A MEGBÍZÁS CÉLJA:

 

A kijelölt napközis csoport tanulói számára felelősséggel biztosítja a délután célszerű, intenzív foglalkozásokkal való változatos eltöltését, a tanulmányi felkészülést, az igényes nevelést, gondozást, az étkezést, a kötelesség- és feladattudat kialakítását, a kulturált viselkedés elsajátítását.

 

II. RÉSZLETES FELADATKÖR

 

Követelmények:

- Főiskolai végzettség és tanítói/tanári szakképzettség.

- A közoktatásra és a szakterületre vonatkozó jogszabályok, utasítások és a belső szabályzati rendszer ismerete.

- Szervező és lényeglátó képesség, türelem, érzékenység a tanulói problémákra és terhelésre, segítőkészség.

- Pedagógiai elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó képesség, empátia.

 

Kötelességek:

- A pedagógiai program alapján tárgyilagos ismeretekkel segíti a tanulók felkészülését, sokoldalúan fejleszti egyéni képességeiket, objektíven és indoklással értékeli kijelölt tanulócsoportját.

- Feladata a gyermek alapos megismerése: tudatos megfigyeléssel, közös tevékenységekkel. Fokozatosan szoktatja tanulóit a házirend betartására, biztosítja a türelmes, nyugodt légkörű környezetet.

- Csoportját a tanítás után az ebédlőbe kíséri, és gondoskodik a kulturált étkeztetésről, a személyi higiénia betartásáról.

- Irányítja a tanulók másnapra való felkészülését az életkori sajátosságokhoz illeszkedő tevékenységekkel, és segíti az önálló tanulás módszereinek elsajátítását, együttműködve a csoportját tanító pedagógusokkal.

- A tanulók adottságainak, haladási tempójának megfelelően megteremti a tanulási feltételeket.

- Biztosítja a tanulási időben az írásbeli házi feladatok maradéktalan elkészítését. Ezt mennyiségileg minden esetben, minőségileg lehetőség szerint ellenőrzi. A rászorulókat a megadott időkeretek között egyénileg segíti, vagy segítésüket tanulópárok szervezésével biztosítja.

- A tanulók munkájának ösztönzésére motiváló értékelési rendszert dolgoz ki, melynek eredményéről rendszeresen tájékoztatja az osztályfőnököt és a szülőket. Felelősök választásával és munkájuk ellenőrzésével biztosítja az ebédlő, a csoportterem és az udvar rendjét és biztonságát.

- Változatos módszerekkel a pedagógiai program értékrendje szerint neveli, pozitívan irányítja a gyerekeket. Szem előtt tartja, hogy személyisége, modora, hangneme, megnyilvánulásai, munkafegyelme példa a tanulók előtt.

- Gondoskodik a tanulók testi épségéről, erkölcsi védelméről, személyiségük fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről, óvja a tanulók jogait, emberi méltóságát.

- Kiemelten biztosítja az életkornak megfelelő környezeti és az egészséges életmódra nevelést.

Naponta vezeti a tanulók szabad levegőn való testmozgását, játékokat szervez.

- A foglalkozások után (beosztás szerint) az alsó tagozatos, vidékről bejáró gyermekeket kikíséri a buszhoz.

- Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a szabályzatok előírásait, szakszerűen végrehajtja az igazgató és a vezetők utasításait.

- Aktívan részt vesz a pedagógiai program módosításában, a továbbképzésen szerzett ismereteiről beszámol.

- Folyamatosan képezi magát továbbképzéseken, szélesíti módszertani jártasságát, gyakorlatát, bemutató órákat tart és hospitál a tanítási órákon.

- A nevelőtestület tagjaként részt vesz a nevelőtestületi értekezletek határozat hozatalában, az intézményi rendezvényeken, az értekezleteken, a szülői értekezleteken és fogadóórákon, az osztályozó értekezleten.

- Vezeti a foglalkozási naplót, gondoskodik a kiadott játékok, munka- és szemléltető eszközök rendeltetésszerű használatáról és megőrzéséről.

- Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a munkafeladatokat, amelyekkel az igazgató és a vezető megbízza.

- Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak biztosított jogokat, hatásköre az általa vezetett gyermekcsoportra terjed ki.

- Kapcsolatot tart az óvodákkal, a szülőkkel, a társintézmények és saját munkatársaival, a továbbképző intézményekkel.

 

III. FELELŐSSÉGI KÖR:

- Felelős a felügyeletére bízott gyermekek testi, érzelmi és morális épségéért, tanulócsoportjában a pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, a gyermekek érdekelsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért. Felelős, hogy a tanulók (ha különböző ütemben is) megszerezzék a NAT követelményeiben meghatározott alapkészségeket, a képességeiknek megfelelő ismereteket.

- Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható: munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért vagy hiányos elvégzéséért, a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért, a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek jogainak megsértéséért a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért a vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért.

 

 

Diósjenő, 20

 

                                                        P.H.                        

                                                                                        ………............................................

                                                                                                     intézményvezető

 

A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem. Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt átvettem.

 

 

Diósjenő, 20

 

                                                                                 …………………………….……………      

                                                                                                          munkavállaló

6.5.5. Fejlesztő pedagógus munkaköri leírás mintája

 

FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA

 

I. rész

A)    MUNKÁLTATÓ:

NEVE, CÍME:

 

JOGGYAKORLÓ: az intézmény igazgatója

 

B)    MUNKAVÁLLALÓ:

NÉV: ………………………………………… FIZETÉSI OSZTÁLY: …………..

KULCSSZÁM: ……………………………… FEOR-SZÁM: ………………

C)    MUNKAKÖR:

BEOSZTÁS: …………………………….

CÉL: A tanulási zavarral küzdő tanulók egyéni diagnosztizálása, felzárkóztató foglalkoztatása, az adottságokból származó és a tanulási folyamatban szerzett hátrányok leküzdése.

                        KÖZVETLEN  FELETTES: igazgatóhelyettes

D)    MUNKAVÉGZÉS:

      SZERVEZETI EGYSÉG: ………………………..

      HETI MUNKAIDŐ:………..           MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: ………………….

 

II. rész
KÖVETELMÉNYEK:

            ISKOLAI VÉGZETTÉG, SZAKKÉPESÍTÉS:

                        Gyógypedagógiai főiskolai végzettség és szakképzettség

            ELVÁRT ISMERETEK:

                        A közoktatásra, az általános és a gyógypedagógiai szakterületre vonatkozó jogszabályok, utasítások és a belső szabályzati rendszer ismerete.

            SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK:

                        Változatos pszichológiai és gyógypedagógiai módszerek alkalmazása, a gyermeki nehézségek iránti érzékenység, a nyitottság képessége.

SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK:

            Elhivatottság, türelem, kiváló kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó képesség, empátia.

1.)    KÖTELESSÉGEK

FEADATKÖR RÉSZLETESEN:

1.      Meghatározza a pedagógiai program követelményei alapján a fejlesztő tevékenységeket, a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján foglalkozik a sajátos nevelési igényű tanulókkal.

2.      A kiszűrt gyerekeknél beosztás szerint egyéni és kiscsoportos foglalkoztatásban feltárja a tanulási zavar vagy lemaradás okát, segíti a kiváltó tényezők csökkentését, megszüntetését. Ezért családlátogatásokat végez, együttműködik a szülőkkel.

3.      A tanulási zavar okainak megállapítására a differenciált diagnosztika eszközeit célirányosan alkalmazza. A munkaközösség vezetővel/ osztályfőnökökkel elkészíti az egyéni, és –azonos terápiás igénynél-a kiscsoportos foglalkoztatás biztosítását.

4.      A gyermek egyéni képességeinek, sajátosságainak figyelembevételével, a diagnózis alapján tudatosan megtervezi a hatékony foglalkoztatás módszereit és eljárásait. Fejlesztési tervet, és foglalkozási tanmenetet készít.

5.      Speciális gyógypedagógiai neveléssel, differenciált foglalkozásokkal fejleszti a tanulási zavarral küzdő gyermekeket, személyiségüket és képességeiket.

6.      A gyerekek foglalkoztatásában az egyéni érési folyamathoz igazodva reális és eredményre vezető eljárásokat választ. Óvja a gyermek jogait, tiszteli emberi méltóságukat.

7.      Tájékoztatja a szülőket gyermekük állapotáról, szorosan együttműködik a családokkal a speciális fejlesztő foglalkozás céljainak, feladatainak kivitelezésében. Segíti a sajátos nevelési igényt, tanácsokat ad.

8.      Gondoskodik a tanulók testi épségéről, erkölcsi védelmükről, a balesetek megelőzéséről (nem hagyhat gyereket felügyelet nélkül). Közreműködik a gyermekvédelmi feladatokban, elvégzi az adminisztrációt.

9.      Feladata a szükséges terápiás, fejlesztő eszközök tárolása és leltári őrzése, munkájához az intézmény eszközöket és termet biztosít.

10.  Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásait, a közösségi élet magatartási szabályait.

11.  Aktívan részt vesz az iskola pedagógiai programjának értékelésében, módosításában, a tantestületi és a szakmai értekezleteken.

12.  Határidőre minőségi kivitelezésben ellátja mindazokat a munkafeladatokat, amelyeket az igazgató (helyettes) rábíz.

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR:

Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak biztosított jogokat, hatásköre az általa vezetett gyermekcsoportra terjed ki.

 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:

A szülőkkel, a gyógypedagógiai szakmai intézmények munkatársaival tart kapcsolatot.

 

 

 

2.)    FELELŐSSÉGI KÖR

Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért, tanulócsoportjaiban a pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, az egyenlő bánásmódért.

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére.

Felelősségre vonható:

·         Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért;

·         A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért;

·         A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és gyerekek jogainak megsértéséért;

·         A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért.

III. rész

 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK 

      ................................................................................................................................

      ................................................................................................................................

      ................................................................................................................................

 

 

 

Diósjenő, 20……………………………

 

                                                        P.H.                                

                                         ...............................................                    intézményvezető

 

 

 

A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem. Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt átvettem.

 

Diósjenő, 20

 

 

                                                                                                         ...............................................

                                                                                                                         munkavállaló

 

 

6.5.6. Szakmai munkaközösség-vezető munkaköri leírás mintája

 

SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ FELADATKÖRI LEÍRÁSA

 

A pedagógusok által létrehozott szakmai munkaközösségek működésének célja:

Ø  A szakmaiság és nevelés javítása: didaktikai fejlesztés

Ø  Az intézményvezetés segítése (tervezés, ellenőrzés, értékelés)

Ø  A képzési eredményességért továbbképzések szervezése

Azonos műveltségi területen a pedagógusok munkaközösségeket alkothatnak, és szakmai munkaközösség vezetőt választanak maguk közül.

Tényleges rátermettség esetén a szakmai munkaközösség vezetőt az igazgató bízza meg a középvezetői feladatok ellátásával, havonta fizetendő pótlék biztosítása mellett. Munkájáról félévenként írásban be kell számolnia az intézményvezetőnek.

 

 

I. rész

A) MUNKÁLTATÓ neve, címe:

 

JOGGYAKORLÓ: igazgató

 

 

B)    MUNKAVÁLLALÓ

 

NÉV: …………………………………………….. FIZETÉSI OSZTÁLYA: ………………..

KULCSSZÁM:……………………. FEOR-SZÁMA:………………

C)    MUNKAKÖR

 

BEOSZTÁS: pedagógus

CÉL: Irányítja, koordinálja a szakmai munkaközösség pedagógusainak munkavégzését, teljes jogkörrel ellenőrzi a munkaközösség pedagógusait.

Középvezetőként képviseli a szakmai érdekeit, kollégáival jelentős erőfeszítéseket tesz a hatékony képzésért. Egyaránt felelős a munkaközösség szakmai, módszertani és nevelési tevékenységéért, valamint a munkafegyelemért.

 

KÖZVETLEN FELETTES: igazgató

 

D)   MUNKAVÉGZÉS

SZERVEZETI EGYSÉG: alsó / felső tagozat

HETI MUNKAIDŐ: folyamatos                 

MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: rugalmas, folyamatos

II.rész

 

KÖVETELMÉNYEK

 

Iskolai végzettség, szakképesítés: Főiskolai (egyetemi) végzettség

Elvárt ismeretek: A közoktatásra, a szakterületre vonatkozó jogszabályok, utasítások és belső szabályzati rendszer ismerete.

Szükséges képességek: szervező és lényeglátó képesség, türelem, érzékenység a problémákra, empátia, segítőkészség.

személyi tulajdonságok: Elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó képesség

 

RÉSZLETES FELADATKÖR

1.)    Felelősen irányítja a kijelölt munkaközösség oktató és nevelő munkáját, kiemelve a pedagógusok módszereit, a gyerekekhez való viszonyát.

2.)    Ismeri a helyi közoktatás fejlesztési koncepciót, célirányosan vezeti a pedagógiai program módosítását (az oktatás tantervi fejlesztését, módszertani eljárások korszerűsítését.)

3.)    Összeállítja a munkaközösség éves programját (munkatársai segítségével), mely beépül az intézmény munkatervébe. Pedagógiai kísérleteket végezhet, részt vesz a szakmai pályázatokon. Ellenőrzi a határidők betartását.

4.)    Megvalósítja az egységes követelményrendszert, melynek alapján a tanév elején felmérik, majd objektíven értékelik a tanulók tudás- és képességszintjét. A tanulók tudásszintje alapján a minőségfejlesztést.

5.)    Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, bemutató foglalkozásokat szervezhet, kijelölt mentorral segíti a pályakezdők, az új kollégák munkáját.

6.)    Ellenőrzi a pedagógusok munkafegyelmét, felmérések és rendszeres óralátogatások során (félévenként legalább egyszer) meggyőződik a tanulók elméleti, gyakorlati tudásáról, képességeiről, magatartásukról, szorgalmukról.

7.)    Munkatársaival megszervezi a vizsgák (különbözeti, osztályozó, javító, stb.) lebonyolítását, részt vehet a vizsgáztatásban.

8.)    Elbírálja, és az igazgatónak javasolja / nem javasolja a munkaközösségi tagok tantervhez igazodó tanmeneteit, a pedagógusok továbbképzését.

9.)    Ellenőrzi a tantervhez igazodó tanmenetek elkészítését, az időarányos előrehaladást, a pedagógiai program céljainak és feladatainak megvalósítását, az eredményességet, az anyagok és eszközök célszerű és takarékos felhasználását.

10.)                       Irányítja a versenyek szervezését és a korrekt lebonyolítást.

11.)                       Gondoskodik a szakkörök, tehetséggondozó önképzőkörök, és felzárkóztató foglalkozások, stb. színvonalas, diákcentrikus megtartásáról.

12.)                       Ellenőrzi a szakmai felszerelések szabályszerű használatát.

13.)                       Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre

14.)                       Tájékoztatja az igazgatót a tantárgyi követelmények teljesítéséről, beszámol a tantestületnek a munkaközösség tevékenységéről.

 

 

FELADATKÖRI KAPCSOLATOK:

Kiegyensúlyozott kapcsolatot tart azoknak az intézményeknek, szervezeteknek és hatóságoknak az alkalmazottjaival, képviselőivel, akiknek együttműködése szükséges feladatainak ellátásához.

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR:

 

Ismerve a megbízatására vonatkozó törvényeket, rendeleteket és igazgatói utasításokat, gyakorolja a jogszabályban biztosított jogokat
Hatásköre áthúzódik teljes tevékenység körére.

 

FELELŐSSÉGI KÖR:

 Szakmai tájékozódása, a pedagógusok rendszeres ellenőrzése és munkájuk szakmai értékelése alapozza meg felelős döntéseit, az igazgatónak tett megalapozott javaslatait.

Felelőssége kiterjed teljes megbízatására és a munkaközösség egész tevékenységére. Aktivitásáról és kreativitásáról, valamint példaadó munkavégzésétől és igényességétől nagymértékben függ az egész munkaközösség eredményessége, a tanulók érdekében kifejtett hatékonyság.

Felelősségre vonható:

o   A megbízással járó feladatok határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért.

o   A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért

o   A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a gyermek és munkatársak jogainak megsértéséért

o   A rendelkezésre bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért,

o   A nem kielégítő mértékű ellenőrzésekért

o   A dokumentációs kötelezettség hiányos elkészítéséért.

 

 

 

 

 

Diósjenő, 20

 

                                                        P.H.                                

                                         ...............................................                    intézményvezető

 

 

 

A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem. Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt átvettem.

 

Diósjenő, 20

 

                                                                                                         ...............................................

                                                                                                                         Munkavállaló

 

 

6.5.7. Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős munkaköri leírás mintája

 

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI FELELŐS FELADATKÖRI LEÍRÁSA

 

 

I. rész

 

A)MUNKÁLTATÓ neve, címe:

 

JOGGYAKORLÓ: igazgató

 

B)  MUNKAVÁLLALÓ:

 

NÉV: …………………………………………….. FIZETÉSI OSZTÁLYA: ………………..

KULCSSZÁM:……………………. FEOR-SZÁMA:………………

 

C)  MUNKAKÖR:

 

BEOSZTÁS: pedagógus

CÉL: Ellátja és nyilvántartja a problémamegelőző és a problémakezelő gyermek- és ifjúságvédelmi munkát az intézménybe járó veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, és magatartás zavaros tanulóinál. Elősegíti a nyilvántartott fiatalok egyéni fejlődését, folyamatos kapcsolatot tart a nevelő-gondozó tevékenységben segítő intézmények, a gyermekvédelmi hatóság kollégáival.

 

KÖZVETLEN FELETTES: igazgató

 

A)    MUNKAVÉGZÉS

 

SZERVEZETI EGYSÉG: alsó és felső tagozat

HETI MUNKAIDŐ:. …….óra

MUNKAIDŐ-BEOSZTÁS:  rugalmas, szükség szerint

 

II. rész

 

KÖVETELMÉNYEK

 

Iskolai végzettség, szakképesítés: főiskolai (egyetemi) tanítói vagy tanári végzettség

Elvárt ismeretek: A közoktatásra, a szakterületre vonatkozó jogszabályok, utasítások és belső szabályzati rendszer ismerete.

Szükséges képességek: szervező és lényeglátó képesség, türelem, érzékenység a tanulói problémákra, empátia, segítőkészség.

Személyi tulajdonságok: Elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó képesség

 

KÖTELESSÉGEK:

 

RÉSZLETES FELADATKÖR:

1)      Tiszteletben tartja a gyermeki és emberi jogokat, kiemelten kezeli a szakmai titoktartás kötelezettségét. Megbízása tárgyában képviseli az igazgatót a külső együttműködők (intézmény, hatóság) felé.

2)      A prevenció érdekében felméri a segélyek iránti kérelmek indokoltságát és feltárja az osztályfőnökkel való együttműködésben a veszélyeztetett családokat.

3)      Állandó kapcsolatot tart a veszélyeztetett gyerekek javára a védőnővel, az osztályfőnökökkel, gyámhatósággal, családsegítő központtal, nevelési tanácsadóval.

4)      Pontos kimutatást vezet a veszélyeztetett fiatalokról: az állami gondozottakról, a segélyben részesülőkről,  a gyámhatósági intézkedésre pártfogoltakról, stb.

5)      Jó és eredményre vezető kapcsolatot alakít ki a körzetébe tartozó veszélyeztetett családokkal. A szükséges kooperációval, empátiával viselkedjen a védelemre szoruló fiatallal.

6)      Kitartóan segíti a veszélyeztetett fiatal életkörülményeinek javítását, támogatja érzelmi kiegyensúlyozottságát, biztonságérzetét, elősegíti a közösségben szocializációját.

7)      Biztosítja a veszélyeztetett tanuló nyugodt körülmények között való tanulását, hatékony felkészülését (tanulószobai elhelyezéssel).

8)      Ismeri a pedagógiai és pszichológiai folyamatokat, a szocializációs folyamat tényezőit, és azokat a törvényeket, rendeleteket, amelyek a gyermek- és ifjúságvédelmi munkával kapcsolatosak.

9)      Megírja a szükséges leveleket, jelentéseket (iktatás a titkárságon), megőrzi, rendszerezi a gyerekekről készült dokumentációt.

10)  Javasolja speciális foglalkozások (logopédus, pszichológus, stb.) igénybe vételét.

11)  A támogatásra szoruló tanulókról és munkájának eredményességéről rendszeresen referál az igazgatónak (a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett), hogy intézményvezetői intézkedéssekkel is biztosítsa az igényelt segítséget. Szempontok alapján félévenként írásban beszámol.

12)  Tevékenységéről félévenként tájékoztatja a nevelő testületet, irányítja és koordinálja a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységét.

 

FELADATKÖRI KAPCSOLATOK

         Kiegyensúlyozott kapcsolatot tart azoknak az intézményeknek, szervezeteknek, és hatóságoknak az alkalmazottjaival, képviselőivel, akiknek együttműködése szükséges feladataik ellátásához.

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR

         Ismerve a megbízatására vonatkozó törvényeket, rendeleteket és igazgatói utasításokat, gyakorolja a jogszabályokban biztosított jogokat.

 

FELELŐSSÉGI KÖR

Felelőssége kiterjed teljes megbízatására és tevékenységére.

 Felelősségre vonható:

o   A megbízással járó feladatok határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért.

o   A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért

o   A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a gyermek és munkatársak jogainak megsértéséért

o   A rendelkezésre bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért,

o   A nem kielégítő mértékű ellenőrzésekért

o   A dokumentációs kötelezettség hiányos elkészítéséért.

 

 

 

 

 

Diósjenő, 20

 

 

                                                        P.H.                                

                                         ...............................................                    intézményvezető

 

 

 

 

A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem. Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt átvettem.

 

 

Diósjenő, 20

 

 

                                                                                                         ...............................................

                                                                                                                         Munkavállaló

 

 

 

 

 

 

6.5.8. Diákönkormányzatot segítő pedagógus munkaköri leírás mintája

 

DIÁKÖNKORMÁNYZATI SEGÍTŐ FELADATKÖRI LEÍRÁSA

 

      A tanulók közös tevékenységük szervezésére diákköröket alakíthatnak, amelyek meghirdetését, szervezését, működését maguk végzik. A diákság és diákköri érdekek képviseletére a tanulók diákönkormányzatot hozhatnak létre, aminek működése a tanulók minden kérdésére kiterjed.

      Döntenek diákképviseletükről, küldöttet delegálhatnak, véleményezési és javaslattételi joggal rendelkeznek az intézményi működéssel kapcsolatban. A diákönkormányzat (DÖK) egyetértési jogot gyakorol:

Ø  Az SZMSZ és a házirend elfogadásakor és módosításakor,

A DÖK döntési jogköre kiterjed:

Ø  Saját működésére és hatásköre gyakorlására

Ø  Egy tanítás nélküli munkanap programjára,

Ø  Tájékoztatási rendszerének létrehozására és működtetésére,

Ø  Vezetőinek, munkatársainak megbízására.

      Más tárgykörökben a DÖK a nevelőtestülettől kapott hatáskörén belül önállóan működik. A DÖK felnőtt képviselője, vagy a diákküldött folyamatos kapcsolatot tart az igazgatóval. A DÖK tevékenységéről félévenként írásban beszámol az igazgatónak/nevelőtestületnek.

Munkájáért havonta pótlékban és órakedvezményben részesül.


I. rész


A) MUNKÁLTATÓ neve, címe: ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

 

JOGGYAKORLÓ: igazgató

 

B)MUNKAVÁLLALÓ

NÉV: …………………………………………….. FIZETÉSI OSZTÁLYA: ………………..

KULCSSZÁM:……………………. FEOR-SZÁMA:………………

C)MUNKAKÖR

BEOSZTÁS: pedagógus

CÉL: Az intézményi diákönkormányzat működtetése, a demokratikus iskolai közélet feltételeinek, a gyermeki jogok érvényesítésének biztosítása, a nevelőtestület és a tanulóközösségek igényeinek összehangolása.

 

KÖZVETLEN FELETTES: igazgató

D) MUNKAVÉGZÉS

 

SZERVEZETI EGYSÉG: alsó és felső tagozat

HETI MUNKAIDŐ: Folyamatos                            

MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: rugalmas, folyamatos

 

 

II. rész

 

KÖVETELMÉNYEK

Iskolai végzettség, szakképesítés: Főiskolai (egyetemi) tanári (tanítói) végzettség

Elvárt ismeretek: A közoktatásra, a szakterületre vonatkozó jogszabályok, utasítások és belső szabályzati rendszer ismerete.

Szükséges képességek: szervező és lényeglátó képesség, türelem, érzékenység a diákság problémáira, empátia, segítőkészség.

Személyi tulajdonságok: Elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó képesség, humorérzék, ötletesség

 

RÉSZLETES FELADATKÖR:

1.)    Összehívja és levezeti- a diáktanács elnökének megválasztásáig- a diáktanács alakuló ülését, ismerteti a tagokkal a DÖK törvényes jogait és iskolai hatáskörét.

2.)    Szervezi, irányítja a DÖK választásokat, elősegíti az iskolában a képviseleti és a közvetlen demokrácia érvényesülését.

3.)    Javaslatot tesz a tantestületnek a DÖK hatásköri meghatározására, a helyi hagyományok és munkarend leírására.

4.)    Elkészíti a diákvezetők és képviselők megbízólevél tervezetét, biztosítja a DÖK hatáskörébe utalt döntések alapos előkészítését.

5.)    A diáktanács igénye alapján szakmai segítséget nyújt a közös programok megtervezéséhez, részt vesz az értékelésben.

6.)    Gondoskodik a DÖK munkaterv programjainak eredményes lebonyolításáról, részt vesz a diákfórumok, az iskolagyűlések szervezésében, a diáktanács ülésein.

7.)    Személyesen vagy a kollégák, szülők bevonásával biztosítja afelnőtt felügyeletet a rendezvényeken, felelős az iskolai házirend betartásáért.

8.)    Képviseli a DÖK-öt a nevelőtestület, SZMK, fenntartó előtt, ahol ezt a diákvezető nem teheti meg.

 

FELADATKÖRI KAPCSOLATOK: Kiegyensúlyozott kapcsolatot tart azoknak az intézményeknek, szervezeteknek és hatóságoknak az alkalmazottjaival, képviselőivel, akiknek együttműködése szükséges feladatainak ellátásához.

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR: Ismerve a megbízatására vonatkozó törvényeket, rendeleteket és igazgatói utasításokat, gyakorolja a jogszabályban biztosított jogokat. Hatásköre áthúzódik teljes tevékenység körére.

 

FELELŐSSÉGI KÖR: Felelőssége kiterjed teljes megbízatására és egész pedagógiai tevékenységére. Aktivitásáról, példamutatásától és igényességétől nagymértékben függ a DÖK hatékonysága, a tanulók neveltsége, és közéleti érdeklődése.

      Felelősségre vonható:

o   A megbízással járó feladatok határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért.

o   A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért

o   A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a gyermek és munkatársak jogainak megsértéséért

o   A rendelkezésre bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért,

o   A nem kielégítő mértékű ellenőrzésekért

o   A dokumentációs kötelezettség hiányos elkészítéséért.

 

 

 

 

Diósjenő, 20

 

 

 

                                                        P.H.                                

                                         ...............................................                    intézményvezető

 

 

 

A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem. Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt átvettem.

 

 

Diósjenő, 20

 

 

                                                                                                         ...............................................

                                                                                                                         Munkavállaló

 

 

 

 

6.5.9. Iskolatitkár munkaköri leírás mintája

 

????

 

6.5.10. Karbantartó munkaköri leírás mintája

 

KARBANTARTÓ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA

 

I. RÉSZ

A)MUNKÁLTATÓ:

NÉV, CÍM:………………………………………………………………………………………

JOGGYAKORLÓ: az intézmény igazgatója

B)MUNKAVÁLLALÓ:

NÉV: ………………………………………… FIZETÉSI OSZTÁLY: …………..

KULCSSZÁM: ……………………………… FEOR-SZÁM: ………………

C)MUNKAKÖR:

BEOSZTÁS: MŰSZAKI DOLGOZÓ

CÉL: A műszaki berendezések, eszközök folyamatos üzemben tartása, a sérült technikai szerkezetek, eszközök, bútorok, nyílászárók, stb. javítása, az állagvédelem ellátása és folyamatos hibaelhárítás.

                        KÖZVETLEN FELETTES: igazgatóhelyettes

D)MUNKAVÉGZÉS:

SZERVEZETI EGYSÉG: okt.- nevelő munkát kisegítő          

HETI MUKAIDŐ: 40 óra        MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: naponta: ……………………...

II. rész

1.)KÖVETELMÉNYEK:

            ISKOLAI VÉGZETTÉG, SZAKKÉPESÍTÉS:

                        Szakközépiskolai (szakmunkásképző) végzettség és szakképzettség                            ELVÁRT ISMERETEK:

                        A szükséges műszaki, munkavédelmi és tűzvédelmi előírások, belső szabályok ismerete.

            SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK:

                        Kézügyesség, esztétikai érzék, a szabványok és műszaki előírások gyakorlati alkalmazása.

SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK:

            Precizitás, gondosság, gyorsaság, megbízhatóság.

2.)KÖTELESSÉGEK:

FELADATKÖR RÉSZLETESEN:

1.)    Munkavégzéskor maradéktalanul betartja a munkavédelmi szabályokat.

2.)    Az igazgatóság irányításával fontossági sorrendben végzi az intézményben a műszaki hibák elhárítását (vízvezeték és kisebb érintésvédelmi biztosítás, csapok, öblítőtartályok, zárak, nyílászárók javítása vagy cseréje, stb.)

3.)    Részt vesz a karbantartó szerszámok, műszerek beszerzésében, az alkatrészek, anyagok szállításában. A felhasznált anyagokról rendszeresen nyilvántartást vezet, (Vásárolva lett:…. db. mit? hová?mikor? mennyit? Használt el. Raktáron van jelenleg:….db) melyet a felettes /fenntartó időszakosan ellenőriz.

4.)    Használati előírás szerint balesetmentesen működteti a karbantartó gépeket. Azokért a gépekért, melyek saját tulajdonát képezik, az intézmény bérleti pótlékot fizet.

5.)    Fogadja és kíséri a külső szerelőket, megfigyeli a munkavégzésüket, részt vesz a műszaki bejárásokon és ellenőrzéseken.

6.)    Az elrontott berendezési tárgyakat, oktatástechnikai eszközöket átveszi, és a leadási időpont/ sürgősség sorrendjében javítja, karban tartja.

7.)    Folyamatosan felügyeli és karbantartja az intézmény rögzítetten felszerelt eszközeit, a konyhaüzemi, kerti és más gépeket.

8.)    A nyílászárókat (ajtók, ablakok, kapuk) a kerítéseket, kilincseket, zárakat javítja/cseréli, kisebb mázolásokat végez, szükség szerint szigetel.

9.)    Biztonságosan felszereli a táblákat, polcokat, dekorációs anyagokat, faliújságot, karnisokat, tablóképeket, szemléltető eszközöket.

10.)Cseréli az izzókat, fénycsöveket, csavaros biztosítékokat, a világítótestek buráit, ellenőrzi az elektromos berendezések érintésvédelmi állapotát.

11.) Javítja a bútorokat (padok székek, asztalok, szekrények…), csavarokat pótol, hegeszt, csiszol, stb.

12.) Javítja, szükség esetén cseréli az épület eresz- és esőcsatorna rendszerét. Tisztán és rendben tartja az udvart, sportudvart, szükség esetén segít havat takarítani.

13.) Segít az intézmény nagytakarításában.

14.) Ellátja mindazon feladatokat, amivel közvetlen felettese/az intézményvezető megbízza.

15.) Fűtési szezonban biztosítja a helyiségek 20-22C o hőmérsékletét, hangsúlyozottan ügyel a tűzvédelmi előírások betartására.

Az előírásoknak megfelelően üzemelteti a kazánt.

16.) A fűtési berendezéseket folyamatosan karbantartja, ellenőrzi.

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR:

      Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított jogait. Jogosult (és köteles) felettese figyelmét felhívni, ha valami nem felel meg a szabályoknak, belső utasításoknak.

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:

      A munkatársakkal és a szolgáltatókkal tart kapcsolatot.

3.) FELELŐSSÉGI KÖR

 

Anyagi felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, a rábízott szerszámokra, leltári tárgyakra.

Felelősségre vonható:

Ø  Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért,

Ø  A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,

Ø  A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyerekek jogainak megsértéséért,

Ø  A rendelkezésre bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért,

Ø  A vagyonbiztonság, a rend és a higiénia veszélyeztetéséért.

 

Jelen munkaköri leírás 20……………………………………. napján lép életbe.

 

Diósjenő, 20……………………………

 

                                                        P.H.                                

...............................................

          intézményvezető

 

A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem. Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt átvettem.

 

Diósjenő, 20……………………………

 

                                                                                                         ...............................................

munkavállaló

 

 

6.5.11. Fűtő munkaköri leírás mintája

 

FŰTŐ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA

 

I. rész

A) MUNKÁLTATÓ:

                   NÉV, CÍM:

                   JOGGYAKORLÓ: az intézmény igazgatója

B) MUNKAVÁLLALÓ:

NÉV: ………………………………………… FIZETÉSI OSZTÁLY: …………..

KULCSSZÁM: ……………………………… FEOR-SZÁM: ………………

C) MUNKAKÖR:

BEOSZTÁS: TECHNIKAI DOLGOZÓ

CÉL: Az intézmény fűtési idénye alatt az épületek helyiségeiben az előírt hőmérséklet (20-22 o C ) biztosítása, a kazánok, vezetékrendszer, fűtő berendezések szakszerű kezelése, karbantartása, és a kisebb műszaki hibák elhárítása.

                        KÖZVETLEN FELETTES: igazgatóhelyettes

D) MUNKAVÉGZÉS:

      SZERVEZETI EGYSÉG: okt.-nevel. munkát kisegítő

      HETI MUNKAIDŐ:…40 óra..         MUNKAIDŐ BEOSZTÁS:  naponta ………………….

……………………………………………………………………………………………..

II. rész

1.)    KÖVETELMÉNYEK:

            ISKOLAI VÉGZETTÉG, SZAKKÉPESÍTÉS:

      Alapfokú vagy szakközépiskolai (szakmunkásképző) végzettség és szakképesítés

           

ELVÁRT ISMERETEK:

            A szükséges műszaki, munkavédelmi és tűzvédelmi előírások, belső szabályok ismerete

           

SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK:

                        Kézügyesség, a szabványok és műszaki előírások gyakorlati alkalmazása

 

SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK:

            Gondosság, megbízhatóság

 

   2.)    KÖTELESSÉGEK

 

FELADATOK RÉSZLETESEN:

1.      A fűtő köteles folyamatosan, egyenletesen biztosítani a kazánok fűtését, hogy a tantermekben és az öltözőkben és egyéb helyiségekben előírás szerint legyen a hőmérséklet.

2.       Gondoskodik a kazánhelyiség takarításáról.

3.      A kazánokat és a hozzá tartozó berendezéseket állandóan üzemképes és tiszta állapotban tartja. A kisebb javításokat elvégzi, nagyobb hibák esetén az intézmény vezetőjét értesítve azonnal intézkedik a szakszerű javítás érdekében.

4.       Felelős a tűzrendészeti előírások betartásáért, biztosítja a kazánházban elhelyezett tűzoltó készülékek hozzáférhetőségét, ismeri annak szakszerű kezelését.

5.       Biztosítja, hogy a kazánházban csak a fűtő és a felügyeletére beosztott személy tartózkodjon, ott a fűtésen, gépek, szerelvények javításán, karbantartásán kívül más munkafolyamatot végezni tilos.

6.       Rendben tartja a kazánház környékét, felelős ezen a területen a hó eltakarításáért, a csúszástól való mentesítésért.

7.       Rendelkezik az intézmény és a kazánház 1-1 kulcsával, felelős a rábízott anyagok, berendezések és felszerelések takarékos és rendeltetésszerű használatáért, az intézményi vagyon védelméért.

8.       Munkavégzéskor maradéktalanul betartja a munkavédelmi szabályokat.

9.       Részt vesz a karbantartó szerszámok, műszerek beszerzésében, az alkatrészek, anyagok szállításában, használati előírás szerint balesetmentesen működteti a karbantartó gépeket (fűnyíró, elektromos fúró, stb.)

10.   Fogadja és kíséri a külső szerelőket, megfigyeli munkavégzésüket, részt vesz a műszaki bejárásokon és ellenőrzésekben.

11.   Tisztán és rendben tartja az udvart, sportudvart, szükség szerint elvégzi a fűnyírást.

12.   Segít az intézmény nagytakarításában.

13.   Ellátja mindazon más feladatokat, amivel közvetlen felettese/intézményvezető bízza meg.

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR:

      Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított jogait. Jogosult (és köteles) felettese figyelmét felhívni, ha valami nem felel meg a szabályoknak, belső utasításoknak.

 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:

      A munkatársakkal és a szolgáltatókkal tart kapcsolatot.

 

3.) FELELŐSSÉGI KÖR

 

Anyagi felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, a rábízott szerszámokra, leltári tárgyakra.

Felelősségre vonható:

Ø  Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért,

Ø  A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,

Ø  A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyerekek jogainak megsértéséért,

Ø  A rendelkezésre bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért,

Ø  A vagyonbiztonság, a rend és a higiénia veszélyeztetéséért.

 

 

Diósjenő, 20……………………………

 

                                                        P.H.                                 ...............................................         

                                                                                                          intézményvezető

 

A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem. Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt átvettem.

 

Diósjenő, 20

                                                                                                         ...............................................

                                                                                                                         Munkavállaló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.12. Takarító munkaköri leírás mintája

 

TAKARÍTÓ MUNAKÖRI LEÍRÁSA

 

NÉV: ………………………….…………………………………

 

 

Beosztás: takarító

Feladata: az intézmény tisztaságának folyamatos biztosítása. Az intézmény belső és külső rendjének fenntartása.

Közvetlen felettese: igazgatóhelyettes

Munkavégzés helye: ……………………………….………………………..

Heti munkaidő: 40 óra.. 

Munkaidő beosztás:  6.00-9.30-ig és 14.00-18.30-ig

 

FEADATKÖR RÉSZLETESEN:

 • Munkavégzéskor köteles a munka-, baleset- és tűzvédelmi előírásokat betartani, balesetveszélyes cipőt, papucsot nem használhat.
 • Kijelölt területén a helyiségeket naponta felsöpri, fertőtlenítő oldattal felmossa, a bútorzatot takarítja és portalanítja, a padlót ápolja, kiporszívózza a szőnyegeket, a textíliákat tisztán tartja.
 • A folyosókon, lépcsőkön naponta söprést, felmosást végez. A mellékhelyiségekben a mosdókagylókat kimossa, a tükröket, csempézett felületeket tisztítja, szükség szerint (de legalább hetente) fertőtleníti.
 • A WC-ben naponta fertőtlenítővel lemossa a WC kagylókat és csempéket, ügyel arra, hogy WC papír, szappan mindig legyen a mellékhelyiségben. Rendszeresen tisztítja és cseréli a törölközőket a mosdóban.
 • Az ablakok, ajtók üvegének és keretének tisztítását folyamatosan köteles végezni a területén. Biztosítja a tűzvédelmi közlekedési utakat, eltávolítja a balesetveszélyes tárgyakat.
 • Portalanítja, és havonta lemossa, valamint időnként tápsó oldattal öntözi a cserepes növényeket.
 • Összegyűjti a keletkezett hulladékot, és a szeméttárolóba viszi. A szemetes edényeket szükség szerint, de legalább hetente egyszer fertőtleníti.
 • Használati előírás szerint, balesetmentesen működteti a szükséges gépeket (takarítógép, porszívó, mosógép, centrifuga, stb.).
 • Napi munkája végén ellenőrzi az ablakokat, lekapcsolja a villanyokat. A helyiségek, az intézmény bejárati ajtaját gondosan bezárja.
 • Évente háromszor (a tavaszi, nyári és a téli szünetekben) általános nagytakarítást végez az igazgatóhelyettes útmutatása és irányítása szerint. Kimossa a függönyöket, fertőtlenítő oldattal lemossa a fűtőtesteket, tisztítja a világító testeket.
 • Munkavégzése során ügyel a bútorok, berendezések, felszerelések épségére (az előírt hígítású, a megfelelő összetételű tisztítószert használja), anyagilag felelős a berendezési tárgyak kezeléséért.
 • Az iskolaépülettel, a felszereléssel kapcsolatos hibákat köteles az igazgatónak/helyettesnek jelenteni.
 • A takarítási anyagokat és eszközöket az arra kijelölt helyen, a munkavédelmi szabályoknak megfelelően tárolja, ezekért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
 • Határidőre és minőségi kivitelezésben ellátja mindazon más feladatokat, amikkel felettese megbízza.
 • Az épület előtti járdát, lépcsőket, az udvar kijelölt területét minden évszakban szükség szerint tisztán és rendben tartja.
 • Télen (munkaszüneti napokon szükség szerint) a járdáról a havat letakarítja, ellátja a csúszásmentesítést a közlekedési utakon.
 • Figyelemmel kíséri a tisztítószerek fogyását, a tisztítószerigényt 3 havonta összeírja és leadja.
 • Munkaidejében figyel arra, hogy idegenek engedély nélkül ne tartózkodjanak az épületben, az illetékteleneket udvariasan eltávolítja.

 

 

 

Felelősségi kör:

 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére.

Felelősségre vonható:

·         munkaköri feladatainak hiányos elvégzéséért, elmulasztásáért,

·         munkájának a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,

·         a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyerekek jogainak megsértéséért,

·         a rendelkezésre bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért,

·         a vagyonbiztonság, a rend és a higiénia veszélyeztetéséért.

 

 

Diósjenő, 20

 

                                                                                       …………………………………..

                                                                                                           igazgató

 

 

A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem. Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, a munkaköri leírás 1 példányát átvettem.

 

Diósjenő,20……………………………..

                                                                                                                         ………………………………..

                                                                                                        munkavállaló

 

 


6.6. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama

 

6.6.1. Az oktatás és a nevelés a pedagógiai program, a helyi tantervek, valamint a tantárgyfelosztással összhangban levő órarend alapján történik a pedagógusok vezetésével, a kijelölt tantermekben. A tanítási órán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása után, rendkívüli esetben (igazgatói engedéllyel) azok előtt szervezhetők.

6.6.2. A tanítási órák időtartama 45 perc.

Az iskolában a tanítási órákat a házirend alapján 800 óra és 1330óra között kell megszervezni. A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 10, ill. 20 perc.

Csengetési rend:

1. óra

800 - 845

2. óra

855 - 940

3. óra

1000 - 1045

4. óra

1055 - 1140

5. óra

1150 - 1235

6. óra

1245 - 1330

 

6.6.3. A tanítási órák előzetes bejelentés nélküli látogatására csak az intézmény vezetői és a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet. A kötelező orvosi és fogorvosi vizsgálatok rendelési időben történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást minél kevésbé zavarják.

6.6.4. Az óraközi szünetek rendjét ügyeletre beosztott pedagógusok felügyelik.

 

6.7. Az osztályozó vizsga rendje

 

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha:

 

a) az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,

b) az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,

c) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,

d) ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,

e) átvételnél az iskola igazgatója előírja,

f) a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.

 

Az a), b), f) esetben, ha a tanuló kérésére jön létre, akkor a tanuló köteles az osztályozó vizsga kitűzött időpontja előtt legalább 10 nappal az igazgatóhelyettesnél a vizsgára jelentkezni. Az igazgató a jelentkezések összegzése után kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a vizsga idejét és helyét.

 

6.8. Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje

 

Az iskola szorgalmi időben reggel 7.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legfeljebb 19.00 óráig van nyitva. Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva kell tartani. A szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az igazgató ad engedélyt.

 

A közoktatási intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók vagyonbiztonsági okok miatt csak kísérővel, és csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben. Az épületbe való belépésükkor a kapunál regisztráltatniuk kell magukat. A beléptető rendszerben történő regisztráció során rögzítésre kerül a belépő személy neve, a belépés és kilépés időpontja, a keresett személy neve.

 

6.9. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje

 

6.9.1. Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar Köztársaság címerével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót és az Európai Unió zászlaját.

 

Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős:

·         a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért,

·         a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért,

·         az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,

·         az energiafelhasználással való takarékoskodásért,

·         a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért.

 

6.9.2. A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. Az iskola tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, tornatermét, számítástechnikai felszereléseit, stb. a diákok elsősorban a kötelező és a választható tanítási órákon használhatják. A foglalkozásokat követően – a tanteremért felelős, vagy a foglalkozást tartó pedagógus felügyelete mellett – lehetőség van az iskola minden felszerelésének használatára. A szaktantermek, könyvtár, tornaterem, stb. használatának rendjét a házirendhez kapcsolódó belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása tanulóink és a pedagógusok számára kötelező.

 

6.9.3. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.

 

6.9.4. Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket, szertárakat zárni kell. A tantermek, szertárak bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve – a tanítási órákat követően – a technikai dolgozók feladata.

 

6.9.5. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az igazgatóhelyettessel való egyeztetés után – szabadon használhatja.

 

6.10. A dohányzással kapcsolatos előírások

 

Az intézményben – ide értve az iskola udvarát isaz intézmény tanulói, munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára tilos a dohányzás.

A nemdohányzók védelméről szóló[1] törvény 4.§ (1) bekezdés alapján az intézmény bejáratától számított 5 méteren belül dohányzóhely nem jelölhető ki.

 

6.11. A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok

 

A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset-, munkavédelmi tájékoztatót tart, amelynek során – koruknak és fejlettségüknek megfelelő szinten – felhívja a figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni kell az iskola közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. A tájékoztató megtörténtét és tartalmát dokumentálni kell, a tájékoztatás megtörténtét a diákok aláírásukkal igazolják.

 

Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak tanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fönn. Ilyen tantárgyak: fizika, kémia, biológia, számítástechnika, testnevelés, technika, rajz. Az oktatás megtörténtét az osztálynaplóban dokumentálni kell. Az egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi előírásokat belső utasítások és szabályzatok tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal a szaktanár a tanév elején köteles megismertetni. Az ismertetésen jelen nem lévő tanulók számára pótlólag kell ismertetni az előírásokat. Az iskola számítógépeit a tanulók csak tanári felügyelet mellett használhatják.

 

Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely tevékenységet (pl. osztálykirándulás, munkavégzés, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást vezető pedagógus köteles elvégezni és adminisztrálni.

 

A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a pedagógus, aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek jegyzőkönyvezését, nyilvántartását és a kormányhivatalnak történő megküldését az igazgatóhelyettes végzi.

 

A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-, munkavédelmi tájékoztató kerül megtartásra. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt a munkavállalók aláírásukkal igazolják.

 

A pedagógusok a tanítási órákra az általuk készített és használt technikai jellegű eszközöket csak külön engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének megállapítása az intézményvezető hatásköre, aki szükség esetén szakember által kiadott véleményhez kötheti az eszköz órai használatát. A pedagógusok által készített nem technikai jellegű pedagógiai eszközök a tanítási órákon korlátozás nélkül használhatók.

 

6.12. A mindennapos testnevelés szervezése

 

Diákjaink számára a pedagógiai programunk heti öt testnevelési órát tartalmaz,[2] amelyeket az órarendbe iktatva osztálykeretben szervezünk.

 

 

A mindennapos testnevelésből kimaradó évfolyamokon is biztosítjuk a mindennapos testmozgást a Diáksport Egyesülettel (DSE) kötött szerződés alapján három szakosztály működtetésével az alábbiak szerint:

 

·         fiú és lány kosárlabda szakosztály

·         labdarúgó szakosztály

·         játékos torna szakosztály

 

Szakosztályaink minimum heti 2-2 óra időtartamban biztosítanak testedzési lehetőséget tanulóink számára. A benyújtott jelentkezések alapján a sportköri foglalkozást választó diákok számára a heti két órás foglalkozás kötelező.

A sportfoglalkozások megtartásához szükséges óraszámot a nem kötelező órák keretéből oldjuk meg. Biztosítjuk szakosztályaink számára az országos, a megyei, valamint az egyéb sportversenyeken és a diákolimpián történő részvétel feltételeit.

Biztosítjuk tanulóink számára a gyógytestnevelés oktatását. A feladat ellátását a rétsági egységes pedagógiai szakszolgálat gyógytestnevelője végzi.

 

Az iskola és a DSE vezetése közötti kapcsolattartás alapja a DSE munkaterve, amelyet az iskola igazgatója a tanév munkatervének elkészítése előtt beszerez. A feladatok megoldásához biztosítja a szükséges erőforrásokat és a megvalósításhoz szükséges feltételeket. A DSE elnöke a tanév végén beszámol a sportegyesület tevékenységéről, az eredményekről listát készít, amelyet az iskola vezetése beépít a tanévről szóló beszámolóba. Egyebekben a DSE vezetőjével napi kapcsolatot tart az intézmény vezetője.

 

 

6.13. A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások

 

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgatóhelyettese rögzíti a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell vezetni.

 

·         A tehetséggondozás keretéül szolgáló csoportokat a magasabb szintű képzés igényével a munkaközösség-vezetők és az igazgató egyeztetése után lehet meghirdetni. Ezek vezetőit az igazgató bízza meg. A foglalkozások időpontjáról és a látogatottságról naplót kell vezetni.

 

·         Az iskola ünnepi műsorainak, megemlékezéseinek terveit az éves munkaterv tartalmazza a műsor elkészítéséért felelős pedagógus megnevezésével. Az ünnepségeken az iskola tanulói a házirendnek és a szóbeli utasításoknak megfelelő öltözékben és rendben kötelesek megjelenni.

 

·         A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését célozza. A tanulók intézményi, kistérségi, megyei és országos meghirdetésű versenyeken vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. A meghirdetett országos versenyekre a felkészítésért, a szervezésért, a nevezésért a szaktárgyi munkaközösségek felelősek.

 

·         A felzárkóztatások, korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja.

 

·         Az iskola énekkarának vezetője az igazgató által megbízott énektanár. Elsősorban az egyén közös éneklésének igényét hivatott kielégíteni, de az iskolai és a községi kulturális rendezvények színesítését is szolgálja. A kóruspróbák meghatározott időben – a rendkívüli eseteket leszámítva, heti egy alkalommal tarthatók.

 

·         Az Iskolagalériában eseti jelleggel különböző kiállítások megrendezésére kerül sor meghívott művészek, az iskola és más iskola diákjainak alkotásaiból. Tevékenységének irányítása az igazgató által megbízott pedagógus feladata.

 

·           A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének szerves, pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes és egyben olcsó megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében. A tanulmányi kirándulások szervezésének és lebonyolításának kérdéseit igazgatói utasításban kell szabályozni.

 

7. Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségei

 

7.1. Az intézmény nevelőtestülete

 

7.1.1. A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési–oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója.

 

7.1.2. A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, a köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.

 

7.1.3. Az intézmény pedagógusai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés formájában megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat.

 

7.2.  A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei

 

7.2.1. A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja:

 

·      tanévnyitó, tanévzáró értekezlet,

·      félévi és év végi osztályozó konferencia,

·      tájékoztató és munkaértekezletek (általában havi gyakorisággal),

·      nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal),

·      rendkívüli értekezletek (szükség szerint).

 

7.2.2. Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak (fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai életet átalakító, megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha azt a nevelőtestület tagjainak legalább 50%-a, vagy az intézmény igazgatója szükségesnek látja. A nevelőtestület döntést igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet az értekezletet vezető személy, a jegyzőkönyvvezető, valamint egy az értekezleten végig jelen lévő személy (hitelesítő) ír alá.

 

7.2.3. A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi szintjének elemzését, értékelését (osztályozó értekezletek) az osztályközösségek problémáinak megoldását osztályértekezleten végzi. A nevelőtestület osztályértekezletén csak az adott osztályközösségben tanító pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel. Osztályértekezlet szükség szerint, az osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tartható az osztály aktuális problémáinak megtárgyalása céljából.

 

7.2.4. A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározzak kivételével – nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott személyi ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek.

 

7.2.5. Az igazgató által kijelölt napon augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban tanévzáró értekezletre kerül sor. Az értekezletet az igazgató vezeti. Félévkor és tanév végén – az iskolavezetés által kijelölt időpontban – osztályozó értekezletet tart a nevelőtestület.

Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az iskola valamennyi dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor alkalmazottiértekezletet kell összehívni.

 

 A nevelőtestületi értekezleten a tantestület minden tagjának részt kell vennie. Ez alól – indokolt esetben – az igazgató adhat felmentést.

 

7.3. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei

 

7.3.1. A köznevelési törvény 71.§ szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek segítséget adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A munkaközösség alapfeladata a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése, javaslat a gyakornok vezetőtanárának megbízására. A munkaközösség – az igazgató megbízására – részt vesz az iskola pedagógusainak és gyakornokainak belső értékelésében, valamint az iskolai háziversenyek megszervezésében.

 

7.3.2. A szakmai munkaközösség tagjai kétévente, de szükség esetén más időpontokban is javaslatot tehetnek munkaközösség-vezetőjük személyére. A munkaközösség-vezető megbízása legfeljebb öt éves határozott időtartamra az igazgató jogköre. Az intézményben négy munkaközösség működik: alsó tagozatos, természettudományi, humán és az osztályfőnöki munkaközösség.

 

7.3.3. A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, irányítása, koordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a vezetés és a pedagógusok között. A munkaközösség-vezető legalább félévi gyakorisággal beszámol az intézmény vezetőjének a munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a munkaközösség munkatervét, írásos beszámolót készít a tanév végi értékelő értekezlet előtt a munkaközösség munkájáról.

 

7.4. A szakmai munkaközösségek tevékenysége

 

7.4.1. A pedagógiai programmal és az éves munkatervvel összhangban – a szakmai munkaközösségek feladatai az alábbiak:

 

·         Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, minőségét.

·         Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével. Az intézmény vezetője a munkaközösség-vezetőket legalább félévi gyakorisággal beszámoltatja.

·         A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

·         Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat; a fakultációs irányok megválasztásában alkotó módon részt vesznek, véleményt mondanak az emelt szintű osztályok tantervének kialakításakor.

·         Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a megyei és országos versenyeket (saját hirdetésű kistérségi versenyként a Benedek Elek mesemondóversenyt szervezzük meg), háziversenyeket szerveznek tanulóink tudásának fejlesztése céljából.

·         Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét.

·         Összeállítják az intézmény számára az osztályozó vizsgák, a javítóvizsgák tételsorait, ezeket fejlesztik és értékelik.

·         Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget; javaslatot tesznek az iskolában gyakorló tanítást végző főiskolai hallgatók szakirányításának ellátására.

·         Az intézménybe újonnan kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló szakos pedagógus mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját, tapasztalatairól negyedévente referál az intézmény vezetőinek.

·         Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját támogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését.

 

7.4.2. A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai

 

·         Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a munkaközösség éves munkatervét.

·         Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai munkáját.

·         Az igazgató által kijelölt időpontban munkaközösség-vezető társai jelenlétében beszámol a munkaközösségben folyó munka eredményeiről  és tapasztalatairól.

·         Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát.

·         Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről, intézkedést kezdeményez az igazgatónál; a munkaközösség minden tagjánál órát látogat.

·         Az igazgató megbízására a pedagógus teljesítményértékelés rendszerében szakmai ellenőrző munkát, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az intézmény vezetésének.

·         Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt.

·         Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről a nevelőtestület számára.

·         Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait; kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen belüli egyeztetésre, mert a közösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell képviselnie.

·         Ha a munkaközösség véleményét kéri az igazgató, akkor a munkaközösség-vezető köteles tájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről, ha a munkaközösség-vezető személyes véleményét, akkor ez számára nem kötelező.

 

7.5. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szempontjai

 

A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítés szempontrendszerét egyebekben a munkaközösségek aktív közreműködésével készíti el az iskola igazgatója.

 

A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítést azok a pedagógusok kapják, akik leginkább megfelelnek az alábbiaknak:

 

7.5.1. Pedagógusimunkáját kiemelkedő színvonalon látja el, azaz:

·         sokrétű nevelő-oktató tevékenységét igényesen és körültekintően folytatja,

·         órai munkáját magas színvonalon végzi,

·         szükség esetén részt vesz a felzárkóztató tevékenységben,

·         aktívan részt vesz a munkaközösség szakmai munkájában,

·         rendszeresen részt vesz a háziversenyek szervezésében és lebonyolításában,

·         kihasználja a továbbképzési és az önképzési lehetőségeket,

·         előkészítőket szervez és vezet,

·         eredményes ifjúságvédelmi tevékenységet végez.

 

7.5.2. Bekapcsolódik a szakmai munka folyamatos megújításába, azaz:

·         részt vesz a pedagógiai program, a működési szabályok elkészítésében és bevezetésében,

·         részt vesz a helyi tantervek előkészítésében, és bevezetésében,

·         részt vesz a szakmai szervezetek és a helyi szakmai munkaközösség innovációs célú munkájában.

 

7.5.3. Folyamatosan részt vesz a széleskörű tehetségfejlesztésben és tehetséggondozásban, a felzárkóztatásra szoruló tanulók fejlesztésében, illetve a többlettanítással kapcsolatos feladatait eredményesen végzi:

·         hatékonyan bekapcsolódik a versenyek szervezésébe és lebonyolításába,

·         befektetett tevékenységét széleskörű eredményei visszaigazolják,

·         folyamatos verseny-előkészítő tevékenységet folytat.

 

7.5.4. Osztályfőnöki munkáját kiemelkedő színvonalon látja el, azaz:

·         következetes osztályfőnöki munkát végez, követelményeit igényesen fogalmazza meg, és konzekvensen megköveteli,

·         eredményes konfliktuskezelő stratégiát alakít ki,

·         jó színvonalú közösségalkotó tevékenységet folytat,

·         adminisztrációs tevékenységét pontosan és időben elvégzi,

·         e tevékenység megítélésekor kiemelt szempont az osztályfőnöki tevékenységét befejező kollégák munkájának értékelése.

 

7.5.5.  Széles körű tanórán kívüli tevékenységet végez, azaz:

·         rendszeresen részt vállal az iskolai rendezvények előkészítésében és szervezésében, azokon rendszeresen megjelenik,

·         érdeklődési területének megfelelően részt vállal a diákok szabadidős programjainak szervezésében,

·         részt vesz az iskola arculatának formálásában,

·         tanítványainak kirándulást, sportrendezvényeket, színházlátogatást, stb. szervez.

 

A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítés összegéből  részesedhetnek az iskola nem pedagógus dolgozói. 

 

Egy esztendőre kizárhatja az iskola igazgatója a kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítésben részesülők köréből azt a pedagógust:

·         akivel szemben jogerős fegyelmi határozat van érvényben,

·         akinek tevékenysége során mutatkozó hiányosságait – munkájának nem megfelelő végzése következtében – feljegyzésben rögzítette az intézmény igazgatója,

·         ha osztályzatadási kötelezettségét a naplóellenőrzések során egynél több alkalommal – számottevő mértékben – írásban kifogásolja az iskola vezetősége.

 

A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítés odaítélése kizárólag a fenti szempontok alapján történhet, így nem lehet szempont, pl.:

·         az illető pedagógus fizetési besorolása,

·         illetménypótlékban való részesülése (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, stb.),

·         állami, önkormányzati, iskolai kitüntetésben, elismerésben, jutalomban való részesülése.[1] Az 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről.

[2] A 2012/2013-as tanévben az 1. és 5. évfolyamon, a továbbiakban felmenő rendszerben vezettük be.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szerda, december 12, 2018

 

 

 

 

Oldalainkat 6 vendég és 0 tag böngészi